Užití britských společností pro daňové plánování a zahraniční obchod

Všeobecné informace

Spojené království Velké Británie a Severního Irska leží v severozápadní Evropě na Britském souostroví a Normanských ostrovech. Součástí Spojeného království je oficiálně i řada dalších území po celém světě, například v Karibiku Montserrat, Britské Panenské ostrovy, Bermudy, v Oceánii Pitcairnovy ostrovy, v Atlantickém oceánu Svatá Helena, ostrovy Ascension, Trista de Cunha a desítka dalších.. Největší část země leží na ostrově Velká Británie a v severovýchodní části ostrova Irsko. Povrch Velké Británie klesá od severu k jihu, pobřeží je členité. Podnebí je tu mírné oceánské, ostrovy na severu jsou velmi deštivé. V zemi se nachází řada chráněných území, mj. Lake District, Snowdonia a další. Jedná se o stát s vyspělým hospodářstvím a vysokou životní úrovní. Turisticky přitažlivé je nejen hlavní město Londýn s řadou známých pamětihodností (Parlament s Big Benem, Tower Bridge aj.), ale i Skotsko s nádhernou přírodou, řada historií dýchajících hradů ve Walesu nebo megalitické památky (Stonehenge).
Velká Británie má rozlohu 244.820 km2 obývá přibližně 59.647.000 obyvatel. Hlavním městem je kosmopolitní město Londýn, který je domovem pro téměř 8 milionů obyvatel. Druhým největším městem je Birmingham s více než 1 milionem obyvatel. Užívanou měnou je Britská libra (GBP). Úředním jazykem je Angličtina. Národnostní složení Británie představuje: Angličané (80 %), Skotové (10 %), Irové (3 %), Walesané (2 %), Asiaté (3 %). Mezi hlavní náboženské směry a víry patří: anglikáni (38 %), římsko katolíci (21 %), presbyteriáni (14 %), muslimové (11 %)

Ústřední orgány Velké Británie

Spojené království je monarchie, v jejímž čele stojí král nebo královna. V stávající době je jím Královna. V praxi tomu je tak, že panovník panuje, ale nevládne. Ve Spojeném království vládne jménem panovníka vláda Jeho nebo Její Výsosti, která je orgánem ministrů, kteří jsou vedoucími členy té politické strany, kterou voliči zvolili, a kteří jsou odpovědni parlamentu.

Jako hlava státu je král či královna informována o všech aspektech života v zemi a tyto záležitostí jsou s ním nebo s ní konzultovány. Na radu ministrů provádí panovník určité významné úkony vlády. Panovník je centrem obřadního života v zemi a na základě starobylé tradice i vůdcem společnosti. Ke královským povinnostem patří každoroční návštěvy mnoha míst Spojeného království, jejichž účelem je inaugurace vědeckých, průmyslových, uměleckých a charitativních děl celostátního významu; státní návštěvy zahraničních zemí; a navštěvování dalších zemí Britského společenství národů, v jejichž čele král či královna stojí. V Severním Irsku je zástupcem panovníka guvernér.

Přehled bilaterálních smluv s ČR

Dvoustranné ekonomické vztahy mezi ČR a Británií se uskutečňují na základě následujících dohod:

 • Dohoda o podpoře a ochraně investic (Praha, 10. 7. 1990)
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění (Londýn, 5. 11. 1990)
 • Dohoda o kooperaci (Brno, 8. 9. 1972) (Pozn.: Platnost této dohody bude v souvislosti se vstupem ČR do EU ukončena dne 30. 9. 2003)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky (Praha, 26. 3. 1968).

Všechny tyto dohody vytvářejí obchodně-politický rámec pro ekonomické styky mezi Británií a Českou republikou. Konkrétní ekonomické vztahy jsou koncentrovány především do vzájemného obchodu a britských investic v ČR.

Daňový systém

Britský daňový systém je založen na tradičním rozdělení na přímé a nepřímé daně. Daňové sazby pro jednotlivá fiskální období jsou vyhlašovány každoročně spolu s představením státního rozpočtu. Období finančního roku začíná 1. dubna a končí 31. března následující roku. Veškeré daňové sazby uvedené v následujícím výkladu jsou založeny na rozpočtovém roce 1998/99, kdy se uskutečnila poslední výrazná restrukturalizace daňového systému. (Pozn.: SR pro fiskální rok 2002/3 obsahuje některé významné změny v daňovém systému, zejména pak v jednotlivých sazbách daní, ale i tvorbu nových daňových instrumentů) Výklad platí pro území Anglie, Walesu a Skotska (pro Severní Irsko existují některé výjimky, zejména v systému obecních daní).

Správa daní

Hlavním výběrčím daní v Británii je berní úřad – Inland Revenue. Inkasuje daně z příjmu fyzických a právnických osob a daň z kapitálových zisků. Obdobný význam má nejvyšší celní úřad (HM Customs and Excise), který je zodpovědný za výběr daně z přidané hodnoty a spotřebních daní.

Ostatní správa daní a jejich výběr (popř. zodpovědnost za jejich výběr) náleží vždy příslušnému resortnímu ministerstvu, které má k dané oblasti nejblíže a kterému po redistribuci příslušný daňový výnos slouží k financování jeho výdajů. Tak je za výběr daně z motorových vozidel a daně z osobní letecké přepravy zodpovědné Ministerstvo dopravy a za příspěvky na národní pojištění Ministerstvo sociálního zabezpečení. Detailní informace o hlavních daních, sazbách a popřípadě způsobu výpočtu lze získat na (kontakt na webové stránky těchto institucí lze získat přes webovou adresu www.hm-treasury.gov.uk ):

Inland Revenue
Public Enquiry Room
Somerset House
London WC2R 1LB
Tel.: (++44) 1702 367 243
http://www.inlandrevenue.gov.uk/

HM Customs & Excise
12 Floor South East, Alexander House
11 Victoria Avenue
Southend-on-Sea, Essex SS99 1AX
Tel.: (++44) 171 438 6420
www.hm-treasury.gov.uk

Daně přímé

Daně přímé se dělí na daně z příjmů fyzických a právnických osob a na daň z kapitálových zisků. Do skupiny přímých daní jsou z důvodu přehlednosti rovněž zařazeny příspěvky na národní pojištění.

a) Daň z příjmů fyzických osob (Income Tax)

Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou rozděleny na nižší, základní a vyšší sazbu a mají progresivní charakter. Každoroční změny doznává pásmo zdanitelného příjmu. Zákonem o dani z příjmu jsou zároveň stanoveny odpočitatelné položky před výpočtem daně. Rozlišují se odpočitatelné položky na jednotlivce a manželský pár, zvláštní sazby existují pro osoby starší 65 a 75 let.

b) Daň z příjmu právnických osob (Corporation Tax)

Daň je uplatňována na zisky společností za finanční rok vždy k 31. březnu. Britské společnosti, jejichž účetní rok se neshoduje s tímto termínem, mají daň kalkulovanou proporcionálně na dva finanční roky z důvodu možného rozdílu v daňové sazbě. Obecně existují dvě sazby daně – první (20 %) je určena pro malé firmy, jejichž zisk za zdaňovací období byl menší než 300 tis. GBP a druhá, plná sazba (23 %), je pro společnosti se ziskem vyšším než 300 tis. GBP. Při výpočtu zdanitelného zisku se používají veškeré standardní nástroje včetně odpočitatelných položek.
Společnosti platí daň ze zisku devět měsíců po konci účetního období. Pokud se opozdí v platbě daňové povinnosti, musí zaplatit úrok, který není účetní odečitatelnou položkou.

c) Daň z kapitálových zisků (Capital Gains Tax)

Sazby daně z kapitálových zisků jsou obdobné jako v případě daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pro fyzické osoby platí zproštění daňové povinnosti až do příjmové částky 6 800 GBP. Dále se rozlišují sazby daně na krátkodobé zisky, obchodní aktiva a neobchodní aktiva. Jednotná sazba 25 % je aplikována na výnosy z cenných papírů (jedná se o srážkovou daň, kdy je benefitoru firmou vyplácena již čistá dividenda či úrok – výjimka platí pro rezidenty zemí, s nimiž má Velká Británie uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění, tedy i ČR).

d) Příspěvky na národní pojištění (National Insurance Contribution)

Příspěvky na národní pojištění jsou hrazeny zaměstnancem i zaměstnavatelem. Platí je i osoby samostatně výdělečně činné. (Např. v roce 1998/99 platilo, že z prvních 278 GBP měsíčního příjmu platil zaměstnanec příspěvek ve výši 2 % a zaměstnavatel ve výši 3 %. Na příjem převyšující tuto částku platil zaměstnanec 8,4% a zaměstnavatel progresivní sazbu podle výše příjmu až do 10 %.)

Daně nepřímé

a) Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax – VAT)

Daň z přidané hodnoty se uplatňuje a vybírá v každém stádiu výroby a distribuce zboží a služeb. Plátcem výsledné daně je konečný spotřebitel. V Británii se uplatňují dvě sazby daně – standardní sazba 17,5 % a nulová sazba na základní potraviny, ale i na léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětskou obuv a oblečení atd. Registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty je živnostník nebo firma, která dosáhla ročního obratu více než 50 000 GBP (platí od 1. dubna 1998).

b) Dědická daň (Inheritance Tax) a darovací daň (Lifetime Transfers)

Daň je placena dědicem v závislosti na hodnotě získaného vlastnictví. Vlastnictví do výše 223 tis. GBP (zavedeno ve fiskálním roce 1998/99) je vyňato z daňové povinnosti, hodnota převyšující tuto částku je zdaněna jednotnou sazbou 40 %. V případě daně darovací rozhoduje období života donora po okamžiku transferu. Jestliže dárce žije ještě alespoň sedm let, transfer je zproštěn daňové povinnosti. Pro ostatní varianty je uplatňován výpočet na základě tabulky progresivních sazeb. Potenciálního zproštění daně doznávají také dary jednotlivcům a vybraným trustům.

c) Spotřební daň (Excise Duty)

Tato daň se vybírá u určitých druhů výrobků – u alkoholických nápojů, tabáku a tabákových výrobků, minerálních olejů a motorových vozidel. Sazby daně jsou každoročně stanoveny parlamentem a jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu. Daň z motorových vozidel (Vehicle Excise Duty) představuje 10% z velkoobchodní ceny jednostopých a dvoustopých motorových vozidel.

d) Kolkovné (Stamp Duty)

Vztahuje se na majetkové převody kromě převodu akcií. Pokud hodnota majetku přesahuje 60 000 GBP, platí se kolkovné založené na hodnotových pásmech – mezi 60 až 250 tis. GBP činí 1%, 250 až 500 tis. GBP 2% a při hodnotě vyšší než 500 tis. GBP 3%. Od kolkovného jsou osvobozeny převody ve prospěch charitativních organizací.

e) Obecní daně (Uniform Business Rate, Council Tax)

Místní úřady a obce v Británii (tj. County, Borough, Region, Island nebo District Council) jsou zodpovědné za poskytování celé řady služeb (např. vzdělání, zdravotní služby, policii či požární ochranu) pro veřejnost v jejich oblasti. Tyto úřady financují své potřeby kombinací vládních dotací, výběrem podnikatelských poplatků (od podnikatelů) a obecní daně (od místních rezidentů). Plátci podnikatelských poplatků (Uniform Business Rate) jsou firmy vlastnící nebo užívající nemovitosti na území obce pro výkon jejich činnosti. Jejich výše je odvozena od placeného nájmu za užívání tohoto majetku (uživatel) nebo potenciálního nájmu, který by mohl být získán za komerční nemovitost ve vlastnictví (majitel). Jsou centrálně stanoveny zvlášť pro Anglii, Wales a Skotsko, sazba se pohybuje od 39 do 43,2 %. Obecní daň (Council Tax) se vybírá z rezidenčních domů a bytů v závislosti na počtu a situaci osob, které prostory obývají. Daň je stanovena podle pásem tržní hodnoty rezidenční plochy či nemovitosti. Existuje velké množství výjimek na snížení nebo úplné vyjmutí z této daňové povinnosti.

Daňová osvobození a výjimky

V minulosti bylo Spojené království považováno za daňový z důvodu kličky v základním konceptu daně ze zisku společností. Na základě Zákona o společnostech z r. 1948, který sjednotil předchozí zákony, a různým zákonům o dani z příjmu a jejich novelám platí v současné době společnost se sídlem na území Spojeného království daně z příjmu a kapitálových výnosů z celkových zisků získaných na celém světě na základě svých domácích a zahraničních operací. Daň ze zisku společností je třeba zaplatit, ať jsou zisky z ciziny převedeny do Spojeného království, nebo zůstanou v zahraničí a budou použity k investování. Nicméně vybírání daní se řídilo sídlem společnosti. Z tohoto hlediska bylo sídlo společnosti vykládáno jako místo, ze kterého byla centrálně řízena a kontrolována činnost společnosti. Spojené království bylo rovněž považováno za částečný daňový ráj vzhledem k jeho kdysi liberálnímu postoji k fyzickým osobám s domicilem v zahraničí.

K 15. březnu 1988 vláda zrušila statut domácí společnosti se sídlem mimo území Spojeného království a tím prakticky do budoucna ukončila postavení Velké Británie jako daňového ráje. Pro daňové účely jsou všechny nové společnosti zaregistrované v obchodním rejstříku ve Spojeném království po 15. březnu 1988 klasifikovány jako společnosti se sídlem na území Spojeného království a podléhají plným sazbám daně ze zisku společností. Stávající společnosti se sídlem mimo území Spojeného království založené před 15. březnem 1988 mohly nicméně operovat v původním režimu až do 15. března 1993, kdy se povinně staly společnostmi se sídlem na území Spojeného království. S úplným ukončením statutu společností se sídlem mimo území Spojeného království, na jehož základě byly společnosti řízené a kontrolované mimo území Spojeného království osvobozeny od daní, zavřeli Britové v r. 1993 poprvé od slavných dní kdysi mocného britského impéria dveře za svým postavením zavedeného daňového ráje. Po staletí bylo běžnou praxí, že majitelé čajových a třtinových plantáží, zlatých dolů, železnic a mnoha dalších hospodářských koncernů, kteří vlastnili a spravovali britské společnosti se sídlem mimo území Spojeného království, řídili tyto společnosti z ústředí umístěných po celém světě a vyhýbali se tak placení daní ve Spojeném království. Původně se očekávalo, že většina britských společností se sídlem mimo území Spojeného království převede své operace na podniky operující v režimu daňových rájů na ostrově Man, Normandských ostrovů nebo na některém bývalém britském území v karibské oblasti.

Po mnohá desetiletí provozovaly tisíce zahraničních společností své zámořské aktivity prostřednictvím svých britských dceřiných společností, které byly řízeny a kontrolovány ze zahraničí. Z tohoto důvodu nebyly z daňového hlediska tyto společnosti považovány za společnosti se sídlem ve Spojeném království. Ke splnění podmínky řízení a kontroly mimo území Spojeného království zákon vyžadoval, aby se schůze představenstva a akcionářů konaly mimo území Spojeného království a aby byla veškerá administrativa společnosti řízená zvnějšku, což mohlo zahrnovat i požadavek, aby úředníci zahraniční mateřské společnosti nenavštěvovali svou britskou dceřinou společnost. Typickým příkladem zahraničních společností, které si zřizovali své dceřiné společnosti ve Spojeném království, ale byly řízeny a kontrolovány mimo území Spojeného království, byly Nizozemské obchodní společnosti. Stovky nizozemských společností podnikali prostřednictvím dceřiných společností ve Spojeném království, které neplatily daně ze svých obchodních příjmů získaných mimo území Spojeného království, ale platily daně ze svého příjmu získaného ve Spojeném království. Navíc zisky převedené na mateřskou společnost vlastnící 5 či více procent britské dceřiné společnosti nepodléhali v Nizozemí daním na základě nizozemského zákona o „velkých holdingových“ společnostech. Nicméně k 15. březnu 1993 ztratily tyto holandské společnosti své privilegované postavení ve Spojeném království.

Návrh britského daňového úřadu týkající se nových pravidel pro sídlo společností vydaný v r. 1981 potvrdil předchozí určení sídla společnosti jako místa, kde se provádí každodenní řízení společnosti bez ohledu na druh její činnosti. Tato interpretace tedy nepřinesla velkému počtu stávajících společností řízených a kontrolovaných mimo území Spojeného království žádnou změnu jejich postavení. Ke změně došlo až v r. 1993, kdy byly tyto společnosti zařazeny mezi společnosti se sídlem na území Spojeného království, i když byly nadále řízeny a kontrolovány z ciziny. Nově založené společnosti, které se rozhodly operovat na území Spojeného království prostřednictvím společnosti řízené a kontrolované zvenčí, jsou považovány za společnosti se sídlem na území Spojeného království.

Dalším důvodem, proč si zámořské společnosti zřídily své zahraniční základny pro obchodní operace ve Spojeném království, byl výhodný systém zdaňování peněžních převodů, který nabízel zvláštní výhody zahraničním vedoucím pracovníkům, pokud budou pracovat v Británii. Následkem tohoto zavedeného systému zdaňování peněžních převodů zjistily mezinárodní banky a nadnárodní společnosti, stejně jako menší obchodní společnosti, že jejich vedoucí pracovníci usilují o přesídlení do Velké Británie, aby mohli platit malé daně, případně žádné, ze svých příjmů ze zahraničí. Nicméně některé změny přijaté labouristickou vládou v r. 1974 tyto lákavé podmínky poněkud zpřísnily. Dalším zvláštním stimulem pro zahraniční vedoucí pracovníky jsou odpočitatelné částky, které je možno uplatnit při výpočtech příjmů ze zahraničí pro daňové účely.

Podle britského Zákona o dani z příjmu mohli zahraniční příslušníci zaměstnaní ve Spojeném království zahraničními společnostmi se sídlem mimo území Spojeného království (tzn. společnosti, které nebyly řízené a kontrolované ze Spojeného království) využít systém zdaňování peněžních převodů používaný ve Spojeném království a tak snížit na minimum výši daní placených ve Spojeném království. I když podle britských daňových předpisů je osoba s trvalým pobytem ve Spojeném království zdaňovaná ze všech příjmů ze zaměstnání bez ohledu na to, kde danou práci vykonává, kde byla sepsána pracovní smlouva nebo kde dostává výplatu, mohly být některé příjmy zdaňovány jako převody finančních částek. Z tohoto systému mohly těžit osoby, které byly považovány za „osoby s trvalým nebo obvyklým pobytem“ ve Spojeném království, pokud byly zaměstnány zaměstnavatelem, který neměl trvalý pobyt ve Spojeném království. Osoby splňující tyto podmínky neplatí daně z převodů kapitálu do Spojeného království, ale platí daně, pokud je jejich příjem získaný mimo území Spojeného království poukázán do Spojeného království. V minulosti provedlo mnoho cizinců, zvláště amerických manažerů pracujících v Anglii, ve své domovině určitá opatření týkající se financí, kdy dali instrukce svým zaměstnavatelům, aby jim uložili platy na jejich bankovní účty a platili úroky z půjček, zatímco převody kapitálu těmto zaměstnancům do Spojeného království byly prováděny bez zdanění. Nicméně ve Spojeném království existují zvláštní zákony vztahující se na takováto uspořádání, takže podle této legislativy byla tato uspořádání obvykle neúčinná.

Podle Zákona o dani z příjmu se zdaňují pouze příjmy cizinců považovaných za osoby s trvalým pobytem ve Spojeném království získané z britských zdrojů, zatímco určité příjmy získané mimo území Spojeného království osobami, které nemají trvalý pobyt ve Spojeném království, jsou od daní osvobozeny. Provádějí-li například osoby, které nemají trvalý pobyt ve Spojeném království, svou pracovní činnost úplně mimo území Spojeného království, podléhají jejich výdělky, které jim byly poukázány do Spojeného království, nulové dani. Přijetím Zákona o domicilu podléhají cizí státní příslušníci, kteří se usadí na neomezenou dobu ve Spojeném království, dani ze svých celosvětových příjmů. Cizí státní příslušníci, kteří mají svůj domicil ve Spojeném království, podléhají rovněž dani ze svého celosvětového majetku na základě Zákona o dědictví. Aby zahraniční plátce daní pochopil metodu zdaňování peněžních převodů, musí si nejprve prostudovat následující definice termínů používaných při popisu této daňové metody:

1. Domicil – fyzická osoba může mít pouze jeden domicil, který může vyměnit za jiný. Fyzická osoba se obvykle nepovažuje za osobu s domicilem ve Spojeném království, pokud daná osoba fyzicky nezmění místo pobytu a nepřestěhuje se do Spojeného království se záměrem se zde trvale usadit. Úmysl vrátit se posléze do země svého trvalého pobytu poté, co daná osoba skončí zaměstnání ve Spojeném království, a skutečnost, že daná osoba je cizím státním příslušníkem, by měly stačit k tomu, aby si daná osoba podržela svůj domicil ve své domovské zemi. Podle Finančního zákona z r. 1975 se za osoby s domicilem ve Spojeném království považují následující fyzické osoby bez ohledu na to, kde ve skutečnosti bydlí: 1) jakákoli fyzická osoba, která opustí Spojené království, je považována za osobu s domicilem ve Spojeném království po dobu nejméně tří let od opuštění země; 2) fyzická osoba, která získá domicil buď na Channel Island, nebo na ostrově Man, se považuje za osobu s domicilem ve Spojeném království; 3) fyzická osoba, která byla fyzicky přítomná ve Spojeném království a která byla po 17 let z posledních 20 let považována za osobu s trvalým pobytem ve Spojeném království z hlediska daně z příjmu, je považována za osobu s domicilem ve Spojeném království. Osoby s domicilem ve Spojeném království podléhají dani z převodu vlastnictví zavedené finančním zákonem, který se vztahuje na převody darů i majetku.

2. Trvalý pobyt – fyzická osoba může mít trvalý pobyt ve více než jedné zemi. Fyzická osoba je považována za osobu s trvalým pobytem ve Spojeném království v následujících situacích:

 1. fyzická přítomnost ve Spojeném království (bez přerušení nebo jinak) po dobu šesti měsíců během daňového roku
 2. pokud není daná osoba fyzicky přítomna po dobu šesti měsíců během kteréhokoli jednoho roku, je-li tato osoba fyzicky přítomná ve Spojeném království po dobu tří měsíců v každém roce během čtyřletého období
 3. jakákoli návštěva domu nebo jiného obydlí, které si daná osoba drží ve Spojeném království, pokud daná osoba nepracuje na plný úvazek mimo území Spojeného království.

A. Obvyklý pobyt – fyzická osoba může získat statut osoby s obvyklým pobytem ve Spojeném království. Mezi trvalým pobytem a obvyklým pobytem není žádný podstatný rozdíl. Obecně je jediným případem, kdy se osoba s trvalým pobytem v zemi nepovažuje za osobu s obvyklým pobytem v zemi situace, kdy daná osoba přijede ze zahraničí na přechodnou dobu, ale přitom je fyzicky přítomna ve Spojeném království po dobu více než šesti měsíců během daňového roku.

B. Zahraniční výplaty – platy osob, které nemají domicil ve Spojeném království, získané v zaměstnání u jakékoli osoby, firmy nebo společnosti, která nemá sídlo ve Spojeném království.

Další výjimky platné pro zahraniční zaměstnance
Pokud vlastní zaměstnanec, který je cizím státním příslušníkem, dům v zemi trvalého pobytu, který prodá před odjezdem do Spojeného království a výnosy z prodeje domu skládající se z nákladů plus zisku investuje ve Spojeném království, jsou pak výnosy z tohoto prodeje převedené do Spojeného království považovány za kapitálové částky, nikoli za poukázané příjmy. Daně ve Spojeném království by zaměstnanci museli zaplatit z příjmů získaných z investování daných kapitálových částek. Pokud by zaměstnanci investovali výnosy z prodeje svého domu do majetku, ze kterého neplyne žádný příjem, pak by z převodu této kapitálové částky neplatili ve Spojeném království žádné daně. Pokud by investovali dané výnosy do majetku, ze kterého jim poplynou určité příjmy, neplatili by žádnou daň ve Spojeném království z převodu této kapitálové částky, ale platili by daň z příjmu získaného investováním této částky, pokud by byl daný příjem převeden do Spojeného království.

Mají-li zaměstnanci, kteří jsou cizími státními příslušníky, zahraniční spořitelní účty, na kterých shromáždili finanční prostředky před přestěhováním do Spojeného království, a převedou-li tyto prostředky do Londýna za účelem jejich investování do různých cenných papírů, bude tento převod považován za převod kapitálových částek a nebude podléhat dani z finančních převodů.

Se zrušením kategorie „dostupného ubytování“ pro osoby s přechodným pobytem ve Spojeném království, ke kterému došlo ke dni 6. dubna 1993, se fyzické osoby nepovažují za osoby s trvalým pobytem pro účely vybírání daní z příjmu a kapitálových výnosů, pokud pobudou ve Spojeném království pouze jeden den, neboť zde vlastní dům nebo byt. Zisky osob s trvalým pobytem ve Spojeném království plynoucí z jejich zaměstnání, obchodu nebo profese realizované v zahraničí, jsou oceněny jako 90% jejich příjmů. Nicméně osoby s trvalým pobytem ve Spojeném království pracující nepřetržitě v zahraničí po 12 následujících měsíců nebo déle jsou osvobozeny od britských daní z příjmu.

Svobodný převod finančních prostředků

Částky, které osoby s trvalým pobytem i bez trvalého pobytu ve Spojeném království chtějí poukázat do zahraničí, jsou volně převoditelné. Patří sem dividendy, licenční poplatky, úroky, poplatky za technické služby a další výnosy. Nicméně dividendy dočasně ohlášené během jednoho účetního roku společnosti nemohou překročit 112,33% částky ohlášené v předchozím roce. Omezení se nevztahuje na případy, kdy společnost, které jsou dividendy určeny, vlastní 100% společnosti vyplácející dividendy. Úřady Spojeného království zaručují volnou směnitelnost měny.

 

Založení společnosti ve Velké Británii

Soukromá akciová společnost s ručením omezeným (Limited Company)

Převážná většina podnikatelských organizací ve Spojeném království jsou obchodní společnosti včetně poboček zahraničních společností. Do obchodních organizací rovněž patří partnerství a výhradní partnerství, stejně jako samostatní podnikatelé (živnostníci). Na základě Zákona o společnostech z r.1985, který sjednotil Zákon o společnostech z r. 1948 a novely z let 1967, 1976 a 1980, jsou obchodními společnostmi obvykle společnosti s ručením omezeným, které mají akciový kapitál. Říká se jim „společnosti s ručeným omezeným na akcie“. Společnosti s neomezeným ručením se používají pouze v malém rozsahu pro rodinné nebo soukromé podnikání, neboť účty společnosti nemusí být registrovány a předkládány veřejnosti. I když Zákon o společnostech z r. 1985 zůstává základem pro registraci většiny společností ve Spojeném království, některé jeho části novelizoval Zákon o společnostech z r. 1989. Zahraniční investoři mají nicméně stejná privilegia jako občané Spojeného království.
Soukromá akciová společnost s ručením omezeným může být založena nejméně jedním zakladatelem. Společnost musí mít sídlo v Británii a dále nejméně jednoho akcionáře a ředitele (statutáře). Akcionářem nebo ředitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která muže nebo nemusí být residentem Británie. Akcie na doručitele nejsou povoleny.
Pro soukromé společnosti platí omezení převodu akcií, neboť soukromá společnost nesmí prodávat akcie nebo dluhopisy veřejnosti. Nabízení akcií nebo dluhopisů veřejnosti je pro soukromou společnost trestným činem.

Založení probíhá tak, že jsou registru firem (Companies House) doručeny sepsané stanovy společnosti a společenská smlouva. Registr firem následně zapíše společnost do 1 až 10 dnů do obchodního rejstříku.
I přestože nejsou žádné požadavky na základní jmění, společnosti se standardně zakládají se základním jměním ve výši 1.000 GBP, kdy splaceným jměním je 1 GBP. Společnost podléhá standardním daním jenž jsou aplikovány na společnosti ve Velké Británii, tedy ve výši 20% až 23% podle výše příjmu.

Existuje zde ale možnost, kdy cizinci zakládají ve Velké Británii společnost s ručením omezeným na základě pověření jiné společnosti, potom je možné na základě signace specifických smluv docílit fiskální výhody pro anglickou společnost. O takto založené společnosti se pak hovoří jako o tzv. UK Nominee společnosti, která je vhodná pro potřeby daňového plánování.

Partnerství (Partnership)

Partnerství nejsou samostatnými právnickými osobami a obvykle se používají k jiným druhům podnikání. Maximální povolený počet partnerů je 20, u bankovních partnerství 10, kromě právníků, účetních firem, brokerských domů a některých jiných podnikatelských subjektů. Partnerem může být i obchodní společnost. I když každý z partnerů ručí za závazky celého partnerství, může existovat jeden nebo více partnerů, jejichž ručení může být omezeno na určitou částku, pokud je v partnerství jeden partner s neomezeným ručením. Partneři nemusí být britskými občany.

Pobočky zahraničních společností (Branch of Foreign Companies)

Pobočky mohou být zakládány i osobami bez trvalého pobytu ve Spojeném království a podléhají pouze dani ze zisku nebo výnosů přisuzovaných pobočce nebo podniku se sídlem ve Spojeném království. Zahraniční mateřská společnost musí zaslat informace obchodnímu rejstříku, mezi něž patří i účty celé společnosti, nikoli pouze účty dané pobočky. Tyto dokumenty jsou k dispozici k veřejnému nahlédnutí po zaplacení malého poplatku. Zahraniční společnosti velice často využívají založení pobočky zahraniční společnosti ve Velké Británii, neboť procedura založení je finančně nenákladná a nebyrokratická.

Veřejná akciová společnost (Plc)

Veřejná akciová společnost musí být založena nejméně jedním akcionářem. K zaregistrování jakékoli společnosti se vyžaduje předložení společenské smlouvy. Ve společenské smlouvě musí být uvedeno obchodní jméno společnosti, jehož použitelnost se obvykle nejdříve zkoumá u obchodního rejstříku, dále akciový kapitál a předmět činnosti. Podle Zákona o společnostech z r. 1980 musí obchodní jméno veřejné společnosti končit slovy: „Public Limited Company“ nebo zkratkou „PLC“. Společnost smí zahájit obchodní činnost na základě oprávnění vydávané ministerstvem obchodu a průmyslu.
Akcie veřejné akciové společnosti mohou, ale nemusí, být obchodovány nebo zapsány na burze.

Veřejná společnost musí mít alespoň dva akcionáře, maximální počet akcionářů není stanoven.

Všechny emitované akcie musí mít pevnou nominální hodnotu. Akcie mohou být kmenové, prémiové, v držení společnosti, která je vydala, nebo nepreferované (zakladatelské), i když tento poslední druh se používá jen zřídka. Prioritní akcie mají obvykle právo stanovit pevnou prioritní dividendu bez hlasovacího práva, zatímco kmenové akcie mají obvykle hlasovací právo bez omezení výše dividend. Akcie bez hlasovacího práva nejsou neobvyklé. Umořitelné akcie mohou být emitovány a posléze zpětně odkoupeny.

U veřejných společností se požaduje minimální kapitál ve výši 50 000 BRP , který může zahrnovat nepeněžité vklady, ale alespoň 25% musí být splaceno.

Za obchodní vedení společnosti jsou zodpovědní členové představenstva. Stanovy často požadují, aby člen představenstva vlastnil určitý počet akcií. Veřejná společnost musí mít dva členy představenstva. Kterýkoli člen představenstva může být jeho předsedou. Člen představenstva může být i jednatelem, pokud má společnost více členů představenstva než jednoho. Manažeři společnosti nemusí být členy představenstva ani jejími akcionáři. Každý člen představenstva musí informovat společnost o tom, kolik akcií nebo dluhopisů vlastní v dané společnosti nebo v přidružených společnostech. Členům představenstva je podle Zákona o společnostech z r. 1985 zakázáno obchodovat s akciemi svých vlastních společností ve chvíli, kdy se zvažuje cenová politika společnosti, a během dvou měsíců předcházejících předložení finančních výkazů a vyhlášení dividend. Řádné valné hromady se musí konat v každém kalendářním roce, ne později než 15 měsíců od předchozí valné hromady. Zasedání představenstva se však mohou konat podle potřeby, jak je uvedeno ve stanovách. Schůze akcionářů a představenstva se mohou konat na jakémkoli místě, které je v souladu se stanovami. Členové představenstva, vedoucí pracovníci a akcionáři mohou mít jakoukoli státní příslušnost nebo trvalý pobyt, pokud o své státní příslušnosti uvědomí obchodní rejstřík.

Všechny podniky zaregistrované podle Zákona o společnostech podléhají zákonnému auditu. Další podniky zřízené na základě zákona a zabývající se specifickou činností, např. banky, pojišťovny a stavební spořitelny, podléhají rovněž auditu.

Veřejné společnosti musí předkládat podrobné roční uzávěrky a výsledovky rejstříku společností vedenému na ministerstvu obchodu a průmyslu, kde jsou tyto dokumenty k dispozici k veřejnému nahlédnutí. Výroční zpráva společnosti, která má více než 250 zaměstnanců, musí popisovat pokrok, kterého bylo dosaženo při zapojování pracovníků do řízení společnosti.

 

Převzetí již registrované společnosti ve Velké Británii

Investoři mohou převzít společnost následujícími způsoby:

 • nákupem majetku společnosti a podnikatelské činnosti
 • nabídkou akcionářům
 • nákupem dostatečného počtu akcií na otevřeném trhu, aby mohli vést úspěšný souboj o právo zastupovat akcionáře. Pokud nabídka na převzetí firmy vyústí v získání 90% nebo více majetku společnosti, jsou akcionáři, které až do této chvíle nabídku odmítali, povinni své akcie prodat.

K fúzi může dojít, pokud jedna společnost prodá svůj majetek druhé společnosti za akcie a dluhopisy, které rozdělí mezi své akcionáře, nebo prostřednictvím soudního řízení, pokud většina různých tříd akcionářů, majitelů dluhopisů a věřitelů, kteří představují 75% hodnoty jmění společnosti, souhlasí s daným plánem.

Cena za založení společnosti ve Velké Británii

Založení společnosti ve Velké Británii je nejen administrativně jednoduché, ale nevyžaduje ani vysoké náklady spojené s právní pomocí. Specializované společnosti, které se zaobírají registrací a správou společností ve velké Británii si účtují přibližně okolo 600 GBP za založení společnosti. Založení společnosti může být realizováno i faxem nebo e-mailem, bez nutnosti navštívit Velkou Británii

Požadavky na pracovní sílu

Obvyklá pracovní doba se pohybuje mezi 37 a 43 hodinami týdně. Průměrný hodinový výdělek v manuálních povoláních ve Velké Británie včetně sazeb za úkolovou práci, přesčasů a dalších zvláštních sazeb je asi 8,50 BRP pro muže a 7,50 BRP pro ženy, kdy muži v průměru skutečně odpracují 43,2 hodin týdně a ženy 37,2. Průměrný výdělek všech manuálních dělníků se v letech 1981 až 2000 zvýšil čtyřikrát. Kromě šesti dnů státních svátků má velká většina zaměstnanců alespoň tři týdny placené dovolené ročně, mnozí mají i více.

Pracovní podmínky v Británii se řídí zákony prosazovanými státními inspektory, zvláště v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti práce a blaha zaměstnanců. Zaměstnanci jsou navíc chráněni Zákonem o pracovních smlouvách z r. 1963 a Zákonem o pracovněprávních vztazích z r. 1971, které je chrání před propuštěním bez řádné výpovědi, pokud vážně neporušili pracovní povinnosti. Zákony o odškodném při výpovědi z důvodu nadbytečnosti z r. 1965 a 1969 stanoví paušální částky odškodného při výpovědi z důvodu nadbytečnosti.

Více než 12 milionů pracovníků jsou členy odborových svazů, kterých je téměř 600. Téměř všechny významné odborové svazy jsou členy Kongresu odborových svazů, což je ústředí britského odborového hnutí. Kongres odborových svazů je členem Mezinárodní konfederace svobodných odborových svazů, v jejímž vytváření byl jedním z hlavních činitelů. Organizace zaměstnavatelů dosahují počtu asi 1200. Zaměstnavatelé se obvykle sdružují podle jednotlivých průmyslových odvětví, ať místně, regionálně, nebo na větších územích. Mnoho z nich je sdruženo v Konfederaci britského průmyslu, která je hlavním mluvčím britského průmyslu. Když jednání uvíznou na mrtvém bodě, mohou si strany ve sporu přizvat nezávislého prostředníka nebo rozhodce.
Zóny volného obchodu

Spojené království schválilo systém více než 20 „podnikatelských zón“, které poskytují stimuly průmyslovým podnikům, mezi něž patří daňové úlevy u daně z příjmu, majetkové daně a dalších daní podle toho, kolika nezaměstnaným poskytne podnik práci. Přesněji řečeno je těmto zónám s rozlohou od 140 do 1 100 akrů poskytováno desetileté osvobození od majetkové daně nebo daně z kultivace půdy a 100% úleva v souvislosti s investičními výdaji na budovy za první rok. Zákon rovněž poskytuje osvobození od dávek na odborné školení, které jsou zaměstnavatelé povinni odvádět za účelem vzdělávání mladých nezaměstnaných dělníků. Písemné zprávy je nutno předkládat státním úřadům pouze jednou za tři roky místo každoročně a společnosti mohou získat automatické povolení stavět v dané zóně. Ti, kteří podnikají v těchto zónách, se obvykle těší značné svobodě od státního dohledu. Těchto 11 podnikatelských zón se nachází na následujících místech: Corby v Northamptonshire, Dudley ve West Midlands, Salford Docks/Trafford Park v Manchesteru, Speke v Liverpoolu, Wakefield v Anglii, Lower Swansea Valley ve Walesu, Clydebank ve Skotsku a Belfast v Severním Irsku. Vláda nařídila zřízení dalších 11 podnikatelských zón, aby vytvořila pracovní příležitosti v oblastech s vysokou nezaměstnaností.

Zastoupení České republiky ve Velké Británii

Embassy of the Czech Republic
26 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY
United Kingdom
Tel: (++44) 020 – 7243 1115
Tel: (++44) 020 – 7243 7913
Fax: (++44) 020 – 7727 9654

Honorární konzulát ČR
26 Church Street
Altrincham,
Cheshire WA14 4DV
Tel.: (++44) 0161 9289988
Fax: (++44) 0161 9268726

Honorární konzulát ČR
12a Riselaw Crescent
Edinburgh EH10 6HL
Scotland
United Kingdom
Tel./fax: -kancelář (++44) 0131 4479509
Tel./fax: -rezidence (++44) 0131 4475528

 

Companies House SRL – kdo jsme a co nabízíme

Companies House SRL je multinárodní korporací, kterou representují desítky firem a specialistů na korporativního poradenství, finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, fůze, akvizice, venture capital, správu a zakládání firem. Tým Companies House SRL představují finanční a korporativní specialisté, kteří mají mnohaleté zkušenosti v působení v jiných firmách a zahraničních bankách.

Vizí Companies House SRL je poskytování odborných poradenských služeb spojených s akvizicemi, fůzemi, rizikovým kapitálem, investicemi, registrací a správou zámořských firem, prodejem firem a podniků, pojišťovnictví a privátní bankovnictví. Prostřednictvím našich dceřiných společností a jednotlivých divizí jsme vám schopni kvalifikovaně pomoci v následujících oborech:

 • korporativní poradenství (komplexní služby od A do Z)
 • zakládání a správa zahraničních firem (ve více jak 150 jurisdikcí)
 • zakládání a správa licencovaných firem (pojišťoven, bank, trustů, sázkových společností, atd.)
 • fiduciální služby a správa trustů
 • bankovní služby (vedení a správa účtů, privátní bankovnictví, investiční bankovnictví, platební karty, Back2Back loans, atd.)
 • kaptivní pojišťovací služby (Captive Insurance Services)
 • služby Rent-A-Captive (pronájem balíku pojišťovacích služeb)
 • eCommerce a zúčtování plateb přes internet (Merchant Accounts, Credit Card Processing, atd.)
 • fůze a akvizice (příprava, realizace a financování)
 • restrukturalizace firem (restrukturalizace firem, řešení zadluženosti, likvidace firem)
 • korporativní poradenství (daňová a fiskální optimalizace, ekonomické poradenství, ekonomické rešerše, znalecké a soudní posudky, Due Diligence, vedení účetnictví, audit, atd.)
 • a řada dalších poradenských individuelních služeb

Naše služby pro Britské a zahraniční společnosti
Běžně poskytujeme plný právní, daňový, správní a administrativní servis jako:

 • příprava podkladů pro založení jakékoliv právní formy společnosti v některé z více jak 150 jurisdikcí
 • vlastní založení společnosti
 • požádání regulačních orgánů o vydání licence (například pro bankovní, pojišťovací, atd. činnost)
 • sepsání společenských smluv a stanov společnosti
 • poskytnutí sídla (registračního sídla) pro zakládanou společnost
 • administrativní a sekretářské služby, včetně tajemníka společnosti
 • uhrazení všech poplatků v místě registrace
 • poskytování ředitelů,akcionářů, tajemníků v rámci služby Nominee Services
 • zajištění překladů nebo úředních překladů
 • Apostilizace (Apostille) a superlegalizace dokumentů
 • Zajištění všech forem potvrzení jako Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, Certificate of Good Standing, Tax Residency Certificate, atd.
 • Zajištění potvrzení o daňovém domicilu
 • Zřízení e-mail a www stránek s diskovým prostorem 500 MB pro Vaši společnost
 • zakládání bankovních účtů
 • přímé internetové bankovnictví pro snadné ovládání Vašeho bankovního účtu
 • platební karty Maestro/Cirrus
 • privátní bankovnictví
 • e-commerce a zúčtování plateb
 • investiční poradenství a správu aktiv
 • vedení účetnictví ve všech jurisdikcí, kde zakládáme společnosti
 • audit a vypracování daňových přiznání
 • převzetí komplexní správy nad společností
 • * komplexní servis a poradenskou činnost pro Britské společnosti
 • * a řadu dalších individuálních služeb

K specializaci Companies House SRL patří především zakládání licencovaných společností jako například:

 • banky
 • pojišťovny, přepojišťovací společnosti a zajišťovny (včetně kaptivních pojišťoven)
 • fiduciální společnosti a trustové společnosti
 • fondy, vzájemné fondy, investiční fondy nebo penzijní fondy
 • internetová kasina a sázkové společnosti

UK společnosti registrujeme do 48 hodin za ceny od 200 USD při dlouhodobé spolupráci nebo od 500 USD pro veřejnost.
Kontaktujte Companies House SRL na e-mail milan@companieshousedr.com (Česky, Anglicky a Španělsky) nebo jan@companieshousedr.com pro více informací o Británii nebo možnosti založení Britské společnosti.

Companies House SRL
Solazar Business Centre,Piso 12, Oficina 12B
Calle Gustavo Mejía Ricart No. 54
Ensanche Naco, Santo Domingo, D.N.
Republica Dominicana
Tel: +18298285152
Tel: +18454700170
Fax: +18453637034
E-mail: info@companieshousedr.com
E-mail: jan@companieshousedr.com
E-mail: milan@companieshousedr.com
www.companieshousedr.com

 

About

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.