Trusty

Co je to tedy trust či svěřenectví?

Pokud budeme trust popisovat odborně, pak trust je:

…..smlouva na základě které je fyzická nebo právnická osoba (trustee) majitelem aktiv, které spravuje ve prospěch jedné či více osob (beneficiary)….

Svěřenectví ( trust) je specifická smlouva na jejímž základě zakladatel svěřenectví ( settlor) převede část svého soukromého nebo firemního majetku ( případně všechen svůj majetek) na třetí osobu, kterého nazýváme správce trustu ( trustee). Správce trustu ( trustee) může být osoba jmenována zakladatelem trustu ( settlor) nebo profesionální licencovaný správce, který má licenci pro vykonávání této činnosti ( obvykle jim bývá banka nebo speciální společnost s licencí pro správu trustů). S majetkem vloženým do svěřenectví (trustu) je na základě poslední vůle nebo listiny přání (Letter of Wishes) nakládáno tak, jak si za svého života nebo po své smrti přál zakladatel trustu (settlor). Zakladatel svěřenectví (trustu) může jmenovat i tzv. protektora (Protector), který může dohlížet na činnost správce trustu ( Trustee), zdali jedná správce trustu v nejlepší vůli a podle pokynů nebo přání zakladatele trustu a osob, kterým má plynout užitek z trustu (Beneficiary). Protektorem může být libovolná osoba, například rodinný přítel, právník nebo kdokoliv, komu zakladatel trustu ( settlor) důvěřuje.

Klienti ze zemí anglosaského práva nebo jurisdikcí, které uznávají svěřenectví (trust), v drtivé většině vědí co svěřenectví (trust) je, neboť jeho užití je v masovém měřítku využíváno většinou občanů těchto zemí. Klienti ze zemí, jejichž legislativy neznají právní formu svěřenectví ( trustu), se často potýkají s problémem pochopení funkčnosti nebo statutu svěřenectví ( trustu). Především země Střední a Východní Evropy, Dálného Východu , některé Africké a Asijské země neznají právní formu trustu, ale pouze určité formy ,, poslední vůle,, nebo ,,dědictví,,. Neznamená to ovšem, ze pro tyto klienty není možné využívat všech výhod, které nabízejí svěřenectví (trusty). Naopak tam, kde jsou zamyšleny jakékoliv mezinárodní aktivity (obchod, investice, nákup nemovitého majetku, správa bankovních účtů, atd.) je nanejvíce vhodné uvažovat o založení svěřenectví – tedy trustu.

Výhoda svěřenectví spočívá především ve skutečnosti, ze zakladatel svěřenectví (trustu) převede část nebo celý svůj osobní a firemní majetek na třetí osobu ( Trustee) a tím je znemožněno zabrání, zabavení, konfiskace nebo znárodnění majetku zakladatele, zákonnými dědici ( manželka, děti, příbuzní) či věřiteli ( banka, finanční instituce, stát, věřitelé,atd.), neboť se oddělí vlastnictví takto vlastněného majetku, převodem na třetí osobu, v tomto případě trust.

Pokud zakladatel trustu zemře, správce trustu ( Trustee), dále nakládá s majetkem a aktivy zakladatele tak jak si ve své vůli ( Letter of Wishes) zakladatel přál a rozděluje benefity trustu ( platby, podíly, užitky, kompenzace, různé finanční či materiální výhody atd.) mezi benefitory, jimiž mohou byt právnické a fyzické osoby ( například děti, manželka, rodiče, nadace, společenská uskupení, školy, atd.). Tím, že majetek zakladatele byl za jeho života převeden na trust, odpadla i starost s vyřizováním závěti, dědických daní, převodů bankovních účtů na zákonné a další dědice, atd.

Především tam, kde je majetek zakladatele v několika zemí ( například jachta na Bahamách, dům ve Španělsku, chata v Kanadě, podíly ve firmách v USA, Německu, bankovní účty na Grenadě, Švýcarsku, atd.), odpadá zde i několikaleté čekání na převod tohoto majetku na zákonné a další dědice. Právní služby spojené s prokázáním nároků dědiců, poplatky a daně jsou v těchto případech tak značné, ze často pohltí i významnou část majetku, který zemřelí po sobě zanechal. Dále se může stát, že majetek, který nebyl ,,ošetřen,, prostřednictvím trustu, bude zdaněn dědickou dani v zemi kde se nalézá a dále další daní v zemi zákonného dědice, pokud tato skutečnost není předmětem smluv o zamezení dvojího zdanění, mezi příslušnými zeměmi.

Dobře založené a spravované svěřenectví (trust) vám může v obecné rovině pomoci s:

 • ochranou osobního a firemního majetku
 • finančním soukromím
 • vyhnutím se platit daně z převodu majetku nebo daní dědických či z pozůstalosti
 • rozdělit majetek, respektive benefity mezi osoby či subjekty dle vlastního uvážení, nikoliv dle práva ,,zákonného dědictví,,
 • správu majetku prostřednictvím profesionálního správce
 • flexibilitu s převodem benefitů na osoby dle vlastního uvážení
 • daňové plánování
 • diverzifikovat aktiva a majetek
 • atd.

Trust na ochranu majetku (Asset Protection Trust) je jedním z nejlepších prostředků anglosaského práva, který umožňuje zakladateli trustu ochránit majetek před řadou nepředvídatelných událostí jako je rozvod, bankrot, nesolventnost, nároky věřitelů, žaloby, nebo jinými stresovými situacemi, kdy je potřeba ochránit svůj osobni nebo firemní majetek před atakem zákonných věřitelů nebo osob, které se dožaduji nároku na majetek zakladatele trustu. Je rovněž jedním z nejmodernějších nástrojů v daňovém plánování, neboť drtivá většina finančních center, neuvaluje žádnou z forem daní, na majetek, který je vložen do trustu, nebo převeden z trustu, či na vyplacené odměny a platby trustu jednotlivým benefitorům.

Soudobé průzkumy prokazují, že tři pětiny velkých právnických firem ze zemí s anglosaským právem, odkazují své klienty na formaci trustu na ochranu majetku (Asset Protection Trust), jako na nejlepší prostředek pro budoucí ochranu před takovými nepředvídatelnými událostmi, jako jsou žaloba za zanedbání povinností, bankrot, insolventnost, podvodné jednání a jiné nároky věřitelů. Zdaleka ne všichni profesionální pracovníci však upřednostňují řešení využít pro ochranu majetku právě trust na ochranu majetku (Asset Protection Trust). Zastánci trustu na ochranu majetku (Asset Protection Trust) jsou přesvědčeni, že je nepochopitelnou lehkomyslností nezabezpečit se proti požadavkům potenciálních věřitelů a nezajistit ochranu svého majetku, přičemž tomuto zajištění před různými druhy rizik přikládají stejnou důležitost, jako životní pojištění u některé z komerčních pojišťoven. Oponenti trustů se naopak zaštiťují tvrzením, že trust je skrytá agenda, které se svěřují finanční prostředky a jiný majetek proto, aby byly ukryty před podvodnou dispozicí jejich zakladatelů a právním nátlakem ze strany existujících nebo budoucích věřitelů – tím má být založený trust na ochranu majetku nemorální.

Trust na charitativní účely (Charitable Trust) je vynikajícím nástrojem pro daňové plánování nebo pro správu majetku, který má být použit k humanitárním účelům. Řada zemí světa umožňuje část prostředků, které jsou firmou poukázány na humanitární účely ( do trustu či nadace), že tak může být zahrnuta do nákladů firmy a sloužit tak jako daňově odečitatelná položka. Trust k veřejně prospěšným účelům (Charitable trust) se zakládá například pro podporu kultury, humanitárních projektů, literatury, kulturního děditství, náboženských záležitostí, školství, nemocnic, církve, muzeí, a řady podobných účelů, kdy zakladatel trustu převede část nebo všechen svůj majetek na trust a benefit z trustu je rozdělován podle přání zakladatele, respektive listiny přání či poslední vůle (Letter of Wishes).

Jak je zvykem, může být tento druh svěřenství zřízen k účelům prospěšným pro celé společenství, jako je např. zmírňování chudoby, podpora vzdělávání nebo náboženství, posilování , udržení a ochrana lidských práv, ochrana přírody nebo kulturního dědictví. Nicméně může být tento druh trustu založen i pro podporu určitých konkrétních jedinců nebo osob, včetně osob v příbuzenském poměru se zakladatelem trustu. Ke klasickým trustům zřízených k veřejně prospěšným účelům patří trusty zřízené pro musea, galerie, chudobince a další neziskové a veřejné prospěšné organizace, nadace a jiná společenská uskupení či spolky.

Svěřenectví ( trust) může mít podle země kde je trust založen omezené trvaní ( existenci) trustu na dobu určitou nebo neurčitou. Řada zemí světa umožňuje založení trustu na dobu ne více jak 99 let, nicméně jsou země, kde není zákonem stanovena maximální doba trvání trustu. Zakladatel se může rozhodnout podle své vlastni vůle, jak dlouho bude trust existovat a kdo jej bude spravovat a za jakých okolností může být zrušen. Může se rovněž rozhodnout jaký druh svěřenectví (trustu) založí, pro jaké účely a kdo bude mít výhody z toho plynoucí ( dědicové, rodina, přátelé, humanitární společnosti či všeobecná veřejnost, atd.). Dále se může rozhodnout, zdali se bude jednat o trust ,,odvolatelný,, nebo ,,neodvolatelný,,, tedy zdali za života zakladatele trustu může být trust zrušen, pozměněn či nikoliv.

Svěřenství zřízená za určitým specifickým účelem

Svěřenství zřízené za určitým účelem, které ze své podstaty neurčuje oprávněné osoby, může být zřízeno na podporu nějakého legitimního cíle, který je specifický, přiměřený a splnitelný bez použití postupů, které by byly nemorální, neetické, nezákonné nebo by odporovaly vládní politice státu ve kterém je trust založen. Toto svěřenství v obecné rovině vyžaduje (v jednotlivých jurisdikcí jsou místní rozdíly):

 1. svěřenského správce, který je do funkce jmenován,
 2. protektora, který bude prosazovat dané svěřenství a který může být zřizovatelem nebo oprávněnou osobou, nikoli však správcem, následníka Protektor má často pravomoc odvolat správce svěřenství a jmenovat jiného. V podmínkách daného svěřenství by mělo být přesně stanoveno, při jaké události bude svěřenství ukončeno a jak se po jeho ukončení naloží s majetkem trustu.

Pokud bude mít svěřenský správce, který je do této funkce jmenován, podezření, že protektor nejedná správně, musí o tomto údajném zanedbávání povinností nebo protiprávním jednání uvědomit generálního prokurátora tak, že mu zašle písemné vyrozumění spolu se svěřenskou listinou. Generální prokurátor může požádat soud, aby jmenoval jiného protektora trustu.

Tento druh svěřenectví (trustu) často v anglosaských zemí zakládá občanský soud, když například nezletilým dětem umřou při nějaké tragické události rodiče. I nezletilé děti (potomci) jsou v drtivé většině zemí automaticky zákonnými dědici, ale pro svůj nízký věk nejsou v daný okamžik schopni odpovědně nakládat s majetkem svých tragicky zemřelých rodičů. Soud tak má nástroj, kterým může majetek převést na takto formovaný trust, který je řízen a spravován hodnověrnou osobou s patřičnými zkušenostmi. Správce trustu (trustee) na základě výroku soudu obhospodařuje v dobré víře a dle svého nejlepšího svědomí majetek trustu a vyplácí benefity nezletilým potomkům do té doby, než dosáhnou například 25 let věku, kdy již jsou schopni sami odpovědně vést své finanční záležitosti. V tu chvíli může být podle činnost trustu zastavena a majetek převeden na jednotlivé benefitory, v tomto případě již zletilé potomky.

Právo, kterým se řídí svěřenství

Ačkoliv by se mohlo zdát, že svěřenectví se automaticky řídí právem země, kde je formováno, opak je u drtivé většiny zemí pravdou. Je nutné, aby právo, kterým se má řídit svěřenectví, tedy trust, bylo jasně jednoznačně definováno v zakladatelské listině (Trust Settlement) a v listině přání (Letter of Wishes). Předejdete tak případným soudním sporům nebo řadě nepříjemností, které mohou za dobu existence trust potkat. Mohlo by se vám stát, že založený trust, kde není jasně definováno právo země, podle které se administrativa a činnost, včetně jeho založení řídí, bude pohlížet jako na trust založený v úplně jiné jurisdikci, kdy se bude přihlížet například na trvalý pobyt zakladatele, správců, nebo i to kde je lokalizována větší část majetku, případně podle trvalých adres benefitorů.

Řada jurisdikcí umožňuje, aby trust, který byl založen na jejich území, podléhal zákonům třetí jurisdikce. Podmínky svěřenství tak mohou stanovit, že se jeho oddělitelné aspekty, především hlavně ty, které se týkají správy svěřenství, budou řídit jiným právem než příslušným právem zabývajícím se svěřenstvím, kde byl trust formován. Právo, kterým se řídí oddělitelné aspekty svěřenství, může být rovněž změněno práva státu formace na právo jiné jurisdikce a naopak. Pokud není ve svěřenské listině uvedeno, jakým právem se svěřenství řídí, bude se svěřenství řídit právem podle záměru zřizovatele svěřenectví, pokud to neodporuje místí jurisdikci a legislativě.

Pokud je tento záměr nejasný, pak se často řídí svěřenství jurisdikcí, se kterou mělo svěřenství nejužší spojení v době svého založení, t.j. podle bydliště nebo obchodní adresy svěřenského správce, místa svěřenské správy určeného zřizovatelem, tam, kde má být dosahováno cílů a účelů svěřenství, a tam, kde bylo svěřenství zaregistrováno. V případě nejasnosti může rozhodnout příslušný soud.

Trustové společnosti (Trust Companies)

Jak již bylo uvedeno, licencované trustové společnosti (Licensed Trust Companies), jsou subjekty, které mají v příslušné jurisdikci licenci na správu a zakládání svěřenectví (trustů) pro své mezinárodní klienty, respektive i na fiduciální služby.

Řada předních bankovních společností si v klasických Offshore centrech, ale i mimo ně, zakládá trustové společnosti (Trust Companies), aby mohla svým klientům poskytnout kompletní servis od řady klasických bankovních služeb až po trustové a často i naprosto specifické a individuální služby spojené se diskrétní správou Onshore a Offshore majetku (např. jako upisovatele akcií, nominee ředitele a akcionáře, fiduciáře, atd.).

Přední bankovní domy jako Coutts&Co, Ansbacher, ABN AMRO Bank, Bank of New York, Bank of Nova Scotia, Bank Boston, Chase Manhattan Bank, HSBC Bank a stovky dalších založily pro tyto potřeby v předních finančních Offshore centrech trustové společnosti (Trust Company), pro potřeby svých privátních a movitých klientů, ale i svých vlastních. I vaše Offshore banka, může mít jednu z divizí, která se bude zaobírat , například v rámci privátního bankovnictví, správou trustů pro své movité klienty.

Trustové společnosti je možné rozdělit na dvě skupiny z hlediska zdanění, a sice Onshore Trusty a Offshore Trusty. Dále se budeme zaobírat výhradně Offshore Trusty.

Offshore trustová společnost, může mít podle té které jurisdikce (podobně jako banky) plnou licenci (General Trust License nebo též Unrestricted Trust License), nebo omezenou licenci (Restricted Trust License).

Plná Offshore trustová licence je v obecné rovině taková licence, která neklade žádná obchodní, devizová nebo teritoriální omezení, nebo omezení, která by definovala druh klientů, měny s kterými může nebo nesmí obchodovat, atd.

Omezená Offshore trustová licence je naopak v obecné rovině taková licence, která je předmětem určitých specifických omezení, počínaje devizovými, konče seznamem osob, kterým může tato společnost poskytovat své služby.

Nejvíce restriktivní licence se nazývá ,,licence pro vlastní potřeby,, (In-House License), která definuje v licenci seznam osob a subjektů, kterým trustová společnost může poskytovat své služby. Tato licence je velmi často využívána mezinárodními holdingy, které tento druh licence využívají na ochranu aktiv a majetku výhradně u svých dceřinných a spřátelených společností, včetně daňového plánování a tvorby optimálních struktur.

V řadě jurisdikcí, kde se například rozhodnete pro formaci Offshore banky, můžete automaticky požádat i o licenci pro poskytování fiduciálních služeb.

Tabulka informuje o minimálním základním jmění pro trustové společnosti

Země Licence třídy A Licence třídy B
Kajmanské ostrovy 500,000 USD ( musí být splacené) 25,000 USD ( musí být splacené)
Anjouan 100,000 USD (musí být splaceno nebo vydána garance) 100,000 USD (nemusí být splacené)
Nauru Tento druh licence není v součastné době vydáván 100,000 USD (musí být splacené do 2 let)
Anguilla 250,000 USD (musí být splaceno nebo vydána garance) 250,000 USD (nejméně 50% musí být splacené)
Grenada 743,000 USD (nejméně 148,600 USD musí být splaceno) 371,500 USD    (nejméně 74,300 USD musí být splacené)
Mwali 15 mil USD (nemusí být splacené) Tato licence v Mwali neexistuje

 

Výše licenčních poplatků splatných ročně za trustovou licenci

Země Třída A Třída B
Kajmanské ostrovy USD 18,300 ( Třída B nerestriktivní) USD 2,000 ( Třída B restriktivní)
Anjouan USD 17,500 USD 17,500
Nauru Tento druh licence není v součastné době vydáván USD 1,000
Anguilla USD 100 USD 100
Grenada První rok USD 22,400 V dalších letech jen USD 14,940 První rok USD 18,700

V dalších letech jen USD 14,940

Mwali USD 1,500 Tento druh licence není v součastné době vydáván

I přestože dříve v minulosti Offshore trustové společnosti nabízeli své služby především velmi bohatým klientům, již delší čas jsou trustové společnosti ochotné zakládat svěřenectví v Offshore jurisdikcí i běžným subjektům a investorům s menším majetkem.

Jak využít trust

Trust je jedním z nejkvalitnějších nástrojů na daňové plánování, ale především maximální ochranu aktiv a správu majetku. Dobře uzavřená životní pojistka sice může pomoci ve stáří či nenadálé a často tragické události nicméně neochrání vás před věřiteli či dědickou daní.

Trust je ideálním nástrojem jak se vyhnout v obecné rovině dědické dani a právním procedurám spojených s pozůstalostí, nebo nárokům zákonných dědiců.

Jako příklad může posloužit úspěšný podnikatel pan Nováček, který za svůj život vybudoval mezinárodní impérium skýtající nemovitosti a firmy v Evropě, Asii a Americe.

Pan Nováček se rozhodl založit svěřenectví (trust) převedl na něj významnou část svého mezinárodního majetku, který představoval nemovitosti, akcie, dluhopisy, depositní certifikáty, podíly a zahraniční bankovní účty. V zakladatelské listině, kterou formoval trust, uvedl seznam osob a klíč, podle kterého jednotlivé osoby mají získat příslušné benefity z majetku akumulovaného v trustu za jeho života a následně po jeho smrti. Pan Nováček si přál, aby za jeho života byl on jediný výhradním benefitorem. Po jeho smrti, měl být benefit z jeho aktiv ,,převeden,, z části na Golfový klub, který pan Nováček miloval, jeho manželku, dlouholetou přítelkyni a děti.

Za svého života pan Nováček dál těží ze všech svých aktiv (i přestože jsou převedeny na trust), neboť v zakladatelské listině je uvedeno, že do jeho smrti je jediným benefitorem (beneficiary) pouze on, tedy pan Nováček. Lidově řečeno, pan Nováček je dále jediným příjemcem všech aktiv, příjmů a benefitů z majetku vloženého do trustu.

Po smrti pana Nováčka, na základě jeho svobodné vůle, přichází k jejímu naplnění a z majetku trustu můžou těžit automaticky i pozůstalí, kteří byli součásti závěti pana Nováčka, kterými ale nemusí být zákonní dědicové (manželka, potomci, rodiče,atd.), ale pouze osoby a subjekty uvedené na základě svobodné vůle pana Nováčka ( v tomto případě to byl Golfový klub, jeho manželku, dlouholetá přítelkyně a děti).

Tím, že majetek byl převeden do trustu, odpadá i několikaleté zdlouhavé procesní a převodní řízené, které by jistě s majetkem v cizině nastalo. Odpadají i dědické daně a řada dalších individuálních poplatků dle konkrétní jurisdikce. Odpadá ale i to, že k majetku by se mohly dostat osoby, které si pan Nováček výslovně nepřál, aby jakkoliv nakládali po jeho smrti s jeho majetkem, například již zmiňovaní zákonní dědici.

Převod benefitů trustu z pana Nováčka po jeho smrti na nové benefitory je otázkou několika dní (někdy i jen hodin), kdežto u dědictví, které je řešeno standardní cestou ( často soudní) může trvat několik let a poplatky za právníky, soudy, atd. mohou pohltit i většinu děděného majetku.

Je nutné podotknout, že především u majetku mimo Českou republiku vlastněného českými občany je nutné být velmi obezřetným, neboť v řadě zemí dědická daň představuje i procentuální částku nad 50% z majetku vlastněného cizinci, nebo převod nemusí být mimo rodinu pozůstalého vůbec možný, což se může stát v řadě zemí blízkého východu, arabského světa či Africe.

Všem těmto nepříjemnostem je možné se úspěšně vyhnout založením trustu v některé pokud možno anglosaské jurisdikci, která svěřenectví umožňuje založit. Přitom je nutné brát v úvahu i další preferované požadavky na lokalitu, která umožňuje založit trust, jako:

 • „cena za formaci a poplatky za správu svěřenectví
 • „z jakého práva vychází místní jurisdikce a jaká je zde historie svěřenectví
 • „daňové zatížení svěřenectví
 • „možností zrušení svěřenectví nebo jeho prodloužení
 • „možnost registrace svěřenectví u soudů dané země
 • „anonymita a diskrétnost
 • „precedenty odolnosti trustu spojené s žalobami na trust
 • „odolnost trustu proti zákonným dědicům
 • „odolnost trustu proti dotazům třetích jurisdikcí, institucí a vlád
 • „atd.

Vraťme se k panu Nováčkovi, který založil trust. I v jeho životě se může stát řada nepředvídatelných skutečností, které mohou vyústit ve finanční potíže nebo dokonce bankrot.

Pokud by pan Nováček v předstihu nepřevedl část nebo celý svůj majetek na trust, věřitelé by se nejspíše uspokojili na jeho majetku, jako formě úhrady dlužné částky. Přišel by tak o svá aktiva, která budoval několik desítek let. Pokud by byli převedeny na trust, byly by ochráněny proti jakýmkoliv útokům věřitelů a úřední moci, pokud by se nepodařilo věřitelům prokázat, že tento trust byl založen již s cílem podvodného jednání.

Je si ale nutné uvědomit, že trust není všelékem, pokud správce trustu není obeznámen se všemi skutečnostmi, nebo dokonce není po odborné stránce schopný vést trust k spokojenosti zakladatele trustu či jeho benefitorů. Rovněž neuchrání před cíleným a záměrným podvodným jednáním zakladatele.

Trust   je naopak kvalitním nástrojem v rukou seriozního mezinárodního investora, který prostřednictvím trustu je schopen maximálně ochránit svůj majetek, vlastnické vztahy a diversifikovat svá aktiva.

Rovněž je si nutné uvědomit, že vztah mezi správcem a výlučnými vlastníky trustu je jasně definován v příslušném zákoně o trustech a následně i zakladatelských listinách, na jejíž základě dojde k formaci trustu mezi zakladatelem a správcem trustu.

Výhody trustu vyplývají především z jasného oddělení právního a výlučného vlastnictví trustu.

Tím, že trustové vklady nejsou součástí majetku zakladatele trustu, obvykle se po smrti vlastníka trustu neplatí dědická daň z hodnoty tohoto vkladu. Zakladateli trustu nejsou zdaňovány ani žádné příjmy pocházející z trustu či zisky dosáhnuté za jeho života, pocházející z daných vkladů. Rovněž vklady zakladatele trustu nemohou být použity k uhrazení jakýchkoliv dluhů věřitelů, i když se zakladatel za svého života zadluží či dostane-li se do finančních potíží, neboť po právní stránce mu nepatří.

Tím, že trust je založen za života zakladatele, v případě jeho úmrtí nedochází k časovému prodlení při převodu majetku na výlučné vlastníky (benefitory)

Nevýhodu trustového uspořádání představuje ta skutečnost, že vlastník majetku si musí zvyknout, že majetek, který i léta spravoval, nyní kontroluje jiný subjekt, jimž je správce trustu.

I přes tuto skutečnost řada specialistů a právníků doporučuje trust k optimalizaci dědické daně a maximální ochraně aktiv.

 

Cena za založení trustu (svěřenectví)

Cena za založení svěřenectví (trustu) je v závislosti na kvalitách správce, licencované trustové společnosti, jurisdikci formace, velikosti majetku který je převáděn na trust a řady dalších okolností. Trust tak můžete založit za 100 USD, ale rovněž i za několik milionů USD.

V drtivé většině si běžná trustová společnost nebo právník, zaobírající se správou trustů účtuje:

 

 1. poplatek za přípravu smluv (cirka 100 až 000 USD)
 2. procentuální poplatek z převáděného majetku (od 0,01 do 3% ročně)
 3. poplatky za jednotlivé úkony (hodinou sazba od 10 USD do 400 USD)

Já osobně jsem velkým zastáncem trustů a jejich formaci doporučuji všem, kteří mají jakékoliv obchodní aktivity v zahraničí. Trusty jsou ideálním nástrojem pro správu akcií u Offshore společností, jsou výrazně výhodnější, než využívání Nominee služeb spojených s jmenování nominee akcionářů. Osobně raději doporučuji anglosaský typ svěřenectví, než svěřenectví zakládaná například v Lichtenštejnsku.

Jak již bylo uvedeno trust je jedním z nejkvalitnějších nástrojů daňového plánování, ale především pro maximální ochranu aktiv a správu majetku.

Trust je ideálním nástrojem jak se vyhnout v obecné rovině dědické dani a právním procedurám spojených s pozůstalostí, nebo nárokům zákonných dědiců. Nicméně je velkou odpovědností při výběru správce trustu, kterého pověříte správou svého majetku.

About

Napsat komentář