Severní Kypr

Severní Kypr (Turecká Republika Severní Kypr)

Název země Turecká Republika Severní Kypr Anglický název Turkish Republik in Northern Cyprus
Poloha země Evropa (Středozemní moře) Rozloha 3.355 km2
Počet obyvatel 200.587 Hlavní město Lefkosa (82.000)
Úřední jazyk Turečtina a angličtina Měna Turecká lira
Etnické složení Turci, Řekové Náboženství Ortodoxní křesťanství a islám

Všeobecné informace

I přestože je Turecká Republika na Severním Kypru (dále jen Severní Kypr) malinkou zemí, která má rozlohu pouze 3.355 km2 a 200.587 obyvatel, její hrubý národní produkt (HNP) představuje částka téměř 1 miliardy USD, tedy téměř 5.000 USD na osobu. V roce 1974 byl HNP na osobu pouze 570 USD.

Ostrov Kypr byl od starověku pro svoji strategicky významnou polohu předmětem zájmu okolních říší a později i novodobých světových velmocí. Kypr byl osídlen již 8.000 před narozením Krista. Na konci 2.000 let před narozením Krista zde byla prováděna významná řecká kolonizace. Ostrov byl následně okupován Féničany, Egypťany, Asyřany a Peršany. Kypr byl později připojen k říši Alexandra III. Velikého a od roku 58 př.n.l. byl pod správou Říma, respektive od 338 n.l. byl součástí byzantské říši. Roku 1191 byl dobit křižáky a roku 1489 byl Kypr postoupen Benátkám. Roku 1571 byl ostrov okupován Turky. Británie od druhé poloviny 19 se snažila mít na Kypru svou moc a od roku 1878 jej Británie spravovala jako zámořské území. Od roku 1925 byl Kypr Britskou Korunní zámořskou kolonií. Nacionální antagonismus mezi kyperskými Řeky a Turky se vystupňoval po vyhlášení samostatné Kyperské republiky v 1960 a několikrát přerostl v ozbrojený konflikt.

Roku 1964 zahájili kyperští Turci bojkot ústředních státních orgánů na Kypru. V červenci 1974 turecká vláda provedla invazi na Kypru, neboť reakční řečtí důstojníci, provedli neúspěšný puč proti presidentovi Makariovi. Turecká armáda obsadila severní část ostrova (asi 40% území). Kypr byl tak rozdělen na dvě uzavřené oblasti (řeckou a tureckou), oddělené tzv. Attilovou linií, která je rovněž nazývána zelenou linií (Green line). Opakované pokusy o politické řešení kyperské otázky ztroskotávají na neústupném postoji turecké reprezentace, požadující federativní stát se slabou ústřední mocí a silnými národními vládami , zatímco kyperští Řekové jsou pro federativní uspořádání se silnou ústřední vládou.

Severní Kypr je jednou z nejsvobodnějších ekonomik Evropy, který nabízí nepřeberné množství investičních, ale rovněž i fiskálních pobídek zahraničním investorům. V posledních několika letech velice úspěšně rozvíjí i svůj Offshore finanční bankovní sektor a stává se tak velmi silným konkurentem řecké části ostrova.

Hlavním exportním artiklem jsou textil a potraviny. Vláda se poměrně úspěšně snaží nahradit agrární průmysl poskytováním služeb v rozvíjejícím se turistickém průmyslu a finančních službách.

Mezi v součastné době nejvýhodnější možnosti založení Offshore banky v Evropě patří v každém případě Turecká Republika na Severním Kypru (Turkish Republik in Northern Cyprus), která v roce 1990 přijala zákony, podle kterých je možné registrovat Offshore banky v této zemi. Offshore společnost nebo banka je na Severním Kypru definována společnost takto:

 • všichni akcionáři nebo společníci nesmí být Kyperského původu a musí být neresidenty
 • všechny příjmy společnosti musí mít původ mimo Severní Kypr
 • společnost nesmí poskytovat služby nebo mít aktivity na Severním Kypru
 • Offshore firma nebo banka nesmí být financována z místních finančních zdrojů
 • všechny místní náklady společnosti (za nájem kanceláří, platy zaměstnancům, právní služby) musí pocházet ze zisků vytvořených mimo Severní Kypr
 • po celý čas existence společnosti musí její akcie vlastnit výlučně cizinci a neresidenty
 • společnost nepodléhá dani z příjmu, pouze paušální dani ve výši 5.000 USD ročně

Tak jako se dají registrovat Offshore Bankovní jednotky (Offshore Banking Unit – OBU) na řecké straně Kypru, rovněž Turecká strana uděluje Offshore bankovní licence zahraničním žadatelům. Offshore banky v Severním Kypru se rovněž jmenují Offshore Bankovní jednotky (Offshore Banking Unit) a jejich činnost definuje zákon o Offshore bankách z roku 1990 (Offshore Banking Services Laws No.48/90) respektive:

 • Offshore Banking Services Laws No.48/90
 • Central Bank Law
 • Companies Law
 • Exchange Control Law

Obchodní zákony jsou velmi podobné legislativě platné na Řecké straně ostrova nebo Británii. Zákon definuje dva základní typy společností a sice Offshore soukromou společnost (Private Company) a veřejnou společnost (Public Company). Nejmenší základní jmění, které musí být rovněž splaceným základním jměním je částka ve výši 5.000 USD.

Soukromá společnost je akciovou společností, která musí být založena nejméně dvěma zakladateli a může mít maximálně 50 akcionářů. Nemůže provádět veřejný úpis akcií a pokud nevlastní bankovní licenci, podléhá fixní dani ve výši 5.000 USD ročně. Nejmenší základní jmění, které musí být rovněž splaceným základním jměním je částka ve výši 5.000 USD.

Veřejná společnost musí být založena nejméně 7 zakladateli a může provádět veřejný úpis akcií. Počet akcionářů není omezen. Společnost rovněž podléhá fixní dani ve výši 5.000 USD. Akcie společnosti musí být vždy jen na jméno (registrované akcie), nejsou povoleny akcie na doručitele. Společnost musí nejméně jednou ročně svolat valnou hromadu a přijmout řadu usnesení, jako schválit hospodaření společnosti, schválit představenstvo společnosti, předpokládaný finanční rozpočet na příští rok, atd.

Založit Offshore Banku v Severním Kypru vyžaduje zaslání písemné žádosti Centrální Bance (Central Bank of Turkish Republic in Northern Cyprus). Licenci schvaluje kromě Centrální Banky rovněž Ministerstvo financí.

Žádost musí obsahovat především:

 • název banky a její statut (zdal-li se jedná o pobočku zahraniční banky, nebo místní Offshore společnost)
 • identifikace sídla v Severním Kypru
 • jména a životopisy ředitelů banky
 • doklady o trestní bezúhonnosti žadatelů
 • identifikace akcionářů (musí být neresidenty nebo zahraničními právnickými subjekty)
 • kapitálová struktura banky a kapitálové zajištění
 • kapitálové reservy
 • identifikace druhu vydaných akcií banky ( na jméno, prioritní, bez hlasovacích práv, atd.)
 • druh zamýšlených poskytovaných služeb
 • počet zaměstnanců a poboček v zemi
 • obchodní plán
 • auditované účetní záznamy žadatele za poslední 3 roky
 • pokud se jedná o pobočku zahraniční banky, pak i povolení od bankovního dohledu z mateřské země, že Centrální Banka souhlasí se zřízením pobočky v Severním Kypru
 • identifikaci auditora a právníka v Severním Kypru
 • atd.

Offshore banka musí mít základní jmění ve výši nejméně 500.000 USD, které by mělo být splaceným jměním banky. U nových žadatelů bez předchozích bankovních zkušeností je ve většině případů požadováno plně splacené základní jmění, u bank, které si na Severním Kypru zakládají pobočku, Centrální Banka vyžaduje často pouze bankovní garanci od mateřské kanceláře, pokud se jedná o dostatečně známou zahraniční banku.

Ve standardních případech nicméně Centrální Banka požaduje před registrací společnosti složení částky ve výši 500.000 USD na účet u Centrální Banky, přičemž prostředky jsou uvolněny po získání licence a mohou být již žadateli uvolněny. Banka podléhá procentuální dani ve výši 2% ze zisku a dále do hrazení licenčního poplatku za bankovní licenci ve výši 10.000 USD ročně, který je totožný jak pro aktivní Offshore banky, tak i pro reprezentativní kanceláře zahraničních bank na Severním Kypru. Poplatek je splatný Centrální Bance. Offshore banka musí mít nejméně 2 ředitele a nejméně 2 akcionáře. Akcie Offshore banky muže vlastnit pouze zahraniční fyzická nebo právnická osoba.

Postup registrace je následovní:

 1. Požádá se o verifikaci názvu banky, zdali banka může operovat pod žádaným názvem
 2. Centrální Banka poskytne verifikaci názvu
 3. Sepíší se Společenské smlouvy a Stanovy společnosti a spolu s identifikací ředitelů a akcionářů se pošlou Centrální Bance ke schválení. Žádost musí doprovázet nevratný poplatek ve výši 000 USD
 4. Pokud Centrální banka nemá námitek, je již registrovaná společnost požádána k složení částky ve výši 50000 USD na účet Centrální Banky
 5. Centrální Banka vydává bankovní licenci, licencovaný subjekt platí Centrální Bance částku ve výši 10.000 USD za bankovní licenci na periodu jednoho roku
 6. Žadatel je vlastníkem licencované banky na Kypru

Celá procedura vyžaduje okolo 2 až 4 týdnů v závislosti na druhu požadovaných služeb a řadě dalších okolností, které doprovázejí žádost. Podle druhu a rozsahu požadovaných služeb, vás bankovní licence bude stát pouhých 18 až 35.000 USD. Částka samozřejmě neobsahuje poplatek 1.000 USD za žádost a licenční poplatek ve výši 10.000 USD za bankovní licenci.

Offshore banka může vést účty v libovolných měnách s vyjímkou turecké měny ( Turecká Lira). Banka nemá oprávnění poskytovat bankovní služby residentům Severního Kypru, rovněž nesmí obchodovat s residenčními společnostmi nebo pracovníky zahraničních diplomatických misí na Severním Kypru. Své služby může poskytovat výhradně Offshore klientům, tedy Kyperským neresidentům a zahraničním firmám. Jedinou vyjímkou jsou Kyperské Offshore společnosti, kterým může poskytovat služby, neboť tyto společnosti jsou vlastněny cizinci. Banka rovněž nepodléhá devizové kontrole nebo omezením a se zahraniční měnou může libovolně bez jakýkoliv restrikcí nakládat. Na všechny bankovní a finanční aktivity banky je zaručena maximální diskrétnost a důvěrnost ze strany místních orgánů a legislativy.

Offshore banka musí mít v Severním Kypru řádné sídlo. Nejsou povoleny a akceptovány banky, které formálně sídlí na adresách advokátních kanceláří, nebo účetních firem, jako tomu je v některých Offshore jurisdikcí, kde je řada bank bez fyzické přítomnosti. Účetní záznamy musí být vedeny v turečtině, nicméně Centrální Banka může povolit vyjímku vést účetní záznamy v angličtině. Dopisní papíry, razítka, vizitky, nápisy nebo reklama prováděná Offshore bankou s licencí v Severním Kypru, musí kromě názvu banky, obsahovat i větu ,, Offshore Banking Unit,, nebo její zkratku OBU, aby byl patrný statut banky. Registr firem v poslední době vyžaduje, aby název banky obsahoval slovo Offshore, aby byl patrný statut banky, například Euroamerican Bank Offshore Limited nebo Graham Private Bank Offshore Limited.

Účetní záznamy banky a roční finanční uzávěrka musí být ověřena auditorem a Centrální Bance podstoupena nejpozději 3 měsíce od konce fiskálního roku, pokud Centrál ní Banka nenařídí jinak.

V součastné době je Severní Kypr domovem 45 Offshore bank a v poslední době se ročně uděluje okolo 6 až 8 nových licencí. Severní Kypr je v součastné době nejideálnější jurisdikcí pro uchazeče, kteří chtějí založit banku v respektované Evropské jurisdikci, která bude v nejbližších letech beze vší pochybnosti členem Evropské Unie a přitom si ponechat svůj Offshore statut. Za největší Offshore banku na ostrově je považována First Merchant Bank, která byla založena již v roce 1993 a v stávající době má aktiva ve výši 3,1 miliardy USD. Mezi další je možné připomenout Ada Bank Offshore, Alliance Investment Bank Offshore, Atlas Bank Offshore, Bank 2000 Offshore, Dinamic Bank Offshore, Golden Union Offshore Bank, Kent Bank Offshore, Prudential Offshore Bank, Toprak Bank Offshore, Uni Bank Offshore, Bank Girisim Offshore, Basic Bank Offshore a desítky dalších.

Aktualizace – Listopad 2002 – OSN nabídla program sjednocení Severního Kypru a Kypru (řeckého) formou společné federativní nebo konfederativní vlády. Stávající vláda Severokyperské republiky deklarovala, že i v případě sjednocení ostrova ponechá stávající banky v režimu Offshore po dobu nejméně 15 let.

About

Napsat komentář