Omán
Název země Sultanát Omán Anglický název Sultanate of Oman
Poloha země Asie (Arabský poloostrov) Rozloha 306.000 km2
Počet obyvatel 2,2 mil Hlavní město Maskat (350.000 obyvatel)
Úřední jazyk Arabština a perština Měna Ománský Rijál (RO)
Etnické složení Ománci, Arabové, Belůčové, Peršané, Afričané a Indové Náboženství Muslimové (85%) a hinduisté

Všeobecné informace

Oman se nalézá na Dálném východě na Arabském poloostrově při pobřeží Arabského moře. Rozloha Ománu je přibližně 306.000 km2, kde žije na 2,2 milionu obyvatel. Hlavním městem je Maskat, který je domovem pro více jak 350.000 obyvatel. Měnou používanou v Ománu je Ománský Rijál (RO). Oman má vynikající telefonní síť s přímou volbou do většiny zemí světa. Dostupné jsou i telexové, datové a internetové služby, včetně přímých internetových linek.

Letiště Seeb, vzdálené 50 km na sever od Maskatu, je mezinárodním letištěm, které provozuje desítky letů na denní bázi. Dostupné jsou letecké linky do předních měst regionu a Evropy, Asie, Afriky a Severní Ameriky. Druhé letiště, které rovněž splňuje mezinárodní letecké standardy, bylo vybudováno v Salalahu na jihovýchodním pobřeží.

Hlavním přístavem Omanu je Mina Qaboos, který je umístěn v Matrahu, velkém městě na periferii Maskatu. Mina Qaboos je méně přelidněný než jiné konkurenční přístavy v Zálivu. Kontejnerový terminál Raysut v Salalahu, který má téměř 10 kotvišť s kapacitou pro 35tunové nákladní lodi prochází modernizací. Sultanát má rovněž 7.000 km silnic se zpevněným povrchem spojujících hlavní město se zbytkem země. Vyjímku tvoří části odlehlých horských vesniček. Do řady odlehlých oblastí Ománu je k dispozici autobusové spojení.

Území bylo od 7 století součástí islámské Arabské říše a samostatný stát, který zde později vznikl v 8 století, byl záhy podroben Abbásovským chalífátem. Teprve po jeho rozpadu se na konci 11 století znovu osamostatnil. Téměř od počátku 16 století do druhé poloviny 17 století ovládli oblast Portugalci. Po odchodu Portugalců, Omán opět obnovil svou svrchovanost a stal se nejmocnějším státem v oblasti, jehož vliv byl uplatňován i na východoafrickém pobřeží, respektive ostrově Zanzibar, Mogadišu a Mombase. Od roku 1741 v oblasti vládla dynastie Sa´ídů. Na konci 18 století část oblasti obsadili Britové a proklamovali na obsazeném území sultanát Maskat. Koncem 19 století nastal silný ekonomický úpadek, neboť většina příjmů plynula z otrokářství, obchodu s otroky a pirátství. Británie později rozdělila území Ománu na tři oblasti, které tvořili Sultanát Ománský, Sultanát Maskat a Pirátské pobřeží. Pirátské pobřeží je v dnešní době součástí Spojených Arabských Emirátů.

Od roku 1856 do 1861 došlo rovněž k oddělení držav Ománu na východoafrickém pobřeží. V letech 1891 až 1971 byli oba sultanáty pod Britskou svrchovaností, i přestože již v roce 1913 vyhlásil Sultanát Omán nezávislost. Od roku 1920 byli na základě podepsané smlouvy s Británií dva sultanáty Omán a Maskat považovány za dva samostatné státy. V roce 1955 ale Maskat připojil s vojenskou pomocí Británie Ománský Sultanát ke svému území a vznikl tak Sultanát Maskat a Omán, který roku 1970 změnil název na již do dnešní doby používaný – Sultanát Omán. Roku 1971 přestala Británie uplatňovat vojenskou a politickou ochranu nad Sultanátem, a Omán se stal úplně samostatným.

Jeho výsost Sultán Qaboos bin Sa’id, který nastoupil na trůn v roce 1970 vládne na základě Královských dekretů. Budovy vládních paláců jsou umístěny na okraji Maskatu. Sedmnáctičlenný kabinet (rada ministrů) jmenovaná Sultánem, je doplněna o výkonné orgány, jakými jsou Rada pro rozvoj a Rada pro finance.
Jakožto vyplnění Sultánova slibu, podle kterého se mělo povolit více účasti veřejnosti na vládě, v září roku 1981 Omán vydal dekret, zakládající 45 člennou Státní poradní radu (dnes má 85 členů), jejíž členové jsou jmenováni na tříleté období. Rada, která je chápána jako Parlament, se schází čtyřikrát ročně a svá doporučení předkládá Sultánovi. Počet jejích členů, který byl rozšířen na 85 Ománců, zahrnuje Federální a provinční představitele i význačné podnikatele. Omán nemá písemnou ústavu, avšak právní Direktorát pomáhá navrhovat zákony ve spolupráci s ministerstvem Diwanských záležitostí.

Každý okres a každé město spravuje Wadi, osobní představitel Sultána. Občanské zákony spravují Gadisové, náboženští soudci, kteří opírají svá rozhodnutí o Korán a zákoník známý jako Sharía. Trestní zákoník spravují policejní Nižší soudy (magistráty). Proti rozhodnutím se lze odvolat k Soudu pro přezkoumání a odtud k samotnému Sultánovi. Celní úřad je součástí Královské Ománské policie. Obchodní neshody rozhoduje Komise pro urovnání komerčních sporů, jejíž rozhodnutí jsou konečná a jsou vymáhána Komisí nebo policií. Ke Komisi se lze odvolat, pokud vynese rozsudek překračující 10.000 Ománských Rijálů (26.000 USD). Přelíčení Komise jsou realizovány v arabštině a jsou veřejnosti přístupná.

Ekonomický rozvoj Omanu ve skutečnosti málo postoupil poté, kdy se současný vládce, Sultán Qaboos bin Sa’id, zbavil svého otce, Sultána Sa’ida v roce 1970 v překvapivém útoku na palác za pomoci kmenových šejků a kapitána Britské armády. Po povstání, které v sedmdesátých letech podporoval marxistický
Jižní Jemen, zavládla politická stabilita a ekonomický rozvoj. Politická stabilita byla mírně narušena v roce 1994, kdy vláda zatkla stovky disidentů obviněných z toho, že se snažili odstranit údajně zkorumpované politiky z vládnoucích míst. Během vlády současného sultána, Omán učinil pozoruhodný ekonomický pokrok při zvyšovaní prosperity průměrného občana, jakož i vládnoucí třídy. Mezi nejvýraznějšími zlepšeními Jeho výsosti sultána je vybudování sítě moderních nemocnic a klinik, včetně rozvoje školského systému pro více než 500.000 studentů.

Za vlády sultána Sa’ida bylo mnoho Ománců natolik znechuceno zaostalými podmínkami, že emigrovali do jiných zemí regionu. Skutečnost, že současný sultán klade důraz na zlepšení gramotnosti, školství, sociální potřeb a lékařské péče občanů, podpořila návrat velkého počtu Ománců zpět do vlasti. V důsledku toho populace země vzrostla na více jak 2,2 milionu obyvatel a roční přírůstek obyvatelstva činní téměř 4% ročně. Relativně populární vládce sultán Qaboos, označovaný jako „Super Q“, pomáhá rozvoji Ománu přilákáním kvalifikovaných cizinců do země.

Ománská ekonomika je vysoce citlivá na cenu ropy, z které má Omán více jak 80% příjmů.Dalším hlavním zdrojem příjmů bude zkapalněný přírodní plyn, který se postupně vyváží do zahraničí. Ekonomický růst země dosahuje v průměru 6% ročně a inflace je držena pod 1%.

Centrální Banka Ománu (Central Bank of Oman) byla zřízena v prosinci 1974 Královským dekretem a 1.4. 1975 zahájila svou činnost. Centrální Banka má veškeré pravomoci pro řízení ekonomiky, dohled nad komerčními bankami a regulaci bankovního a finančního sektoru v Ománu. Aby banka zajistila dostatečné dodávky úvěrů, v roce 1980 vydala předpisy týkající se nákupů, diskontu a reeskontu komerčních cenných papírů. Tyto předpisy způsobily, dostatek úvěrového kapitálu v zemi.

 

Místní banky

Podle Královského dekretu (The Royal Decree) vydaného 25 dubna 1992 je požadováno po místní bance, základní jmění ve výši 10 miliónů RO (26 mil USD), které musí být plně splacené. Banka dále musí u Centrální Banky Ománu udržovat kapitálový deposit ve výši 0,1% ze svých finančních aktiv. Odesílání zisku do zahraničí nebo nakládání se ziskem banky, vyžaduje souhlas Centrální Banky. Je rovněž třeba splnit oficiální požadavky týkající se kapitálových rezerv banky, auditu, odepisování špatných dluhů, atd. Jsou rovněž prosazovány přísnější standardy pro dokumentaci a záznamy, respektive se od bank požaduje udržovat si aktuální přehled o všech svých klientech, aby tak Centrální Banka mohla hodnotit jejich aktiva.

Pobočky zahraničních bank

Podle Královského dekretu (The Royal Decree) vydaného 25 dubna 1992 je požadováno po pobočce zahraniční banky, která si chce zřídit sídlo v pobočku v Ománu, základní jmění ve výši 3 milionu RO (7,8 mil USD), které musí být plně splacené. Banka dále musí u Centrální Banky Ománu udržovat kapitálový deposit ve výši 0,1% ze svých finančních aktiv.

Odesílání zisku do zahraničí nebo nakládání se ziskem banky, vyžaduje souhlas Centrální Banky. Je rovněž třeba splnit oficiální požadavky týkající se kapitálových rezerv banky, auditu, odepisování špatných dluhů, atd. Jsou rovněž prosazovány přísnější standardy pro dokumentaci a záznamy, respektive se od bank požaduje udržovat si aktuální přehled o všech svých klientech, aby tak Centrální Banka mohla hodnotit jejich aktiva.

I přestože Omán není klasickým daňovým rájem, je jeho fiskální politika poměrně liberální. Výše zdanění závisí na řadě okolností. První je výše daňového základu a druhou je skutečnost, v jaké výši je společnost vlastněna cizinci a Ománci. Společnosti vlastněné Ománci podléhají dani ve výši od 0% do

7,5%. Společnosti vlastněné cizinci, podléhají daním uvedeným v tabulkách.

Společnosti vlastněné z více jak 49% cizinci
Výše příjmu v RO Výše daně v %
0 až 30.000 Osvobozena od daně
30.001 až 130.000 15%
130.001 až 280.000 20%
280.001 a více 25%

 

Společnosti vlastněné v 100% výši cizinci
Výše příjmu v RO Výše daně v %
0 až 5.000 Osvobozena od daně
5.001 18.000 5%
18.001 až 35.000 10%
35.001 až 55.000 15%
55.001 až 75.000 20%
75.001 až 100.000 25%
100.001 až 200.000 30%
200.001 až 300.000 35%
300.001 až 400.000 40%
400.001 až 500.000 45%
500.001 a více 50%

Protože Omán nemá žádnou kontrolu zahraniční měny, není obtížné převádět prostředky do Ománu nebo z Ománu. Při existenci volné měny vláda garantuje repatriaci kapitálu a volné odesílání dividend, úroků, tantiém a jiných druhů příjmů.

Získat bankovní licenci v Ománu není jednoduchá záležitost a podaří se to výhradně již etablované bance, která má licenci v jiné jurisdikci. V součastné době je Omán zahraničními investory využíván především pro formaci společností, které jsou využívány pro daňové plánování. Založení banky, vyžaduje splnění velmi přísných norem a požadavků ze strany Centrální Banky Ománu, vysokých nároků na základní jmění a kapitálové požadavky, včetně reservní fondy banky. Založení banky nebo representativní kanceláře zahraniční banky v Ománu bude žadatele stát nejméně 70.000 USD a vyžádá si to časový horizont až 6 měsíců.

Mezi bankami, které mají svou účast v Ománu na bankovním trhu je možné připomenout Habib Bank, HSBC Bank, National Bank of Abu Dhabi, Oman Arab Bank, Standard Chartered Bank, a desítku dalších.

About

Napsat komentář