Kajmanské ostrovy
Název země Kajmanské ostrovy Anglický název Cayman Islands
Poloha země Západní Karibik Rozloha 259 km2
Počet obyvatel 36.153 Hlavní město George Town (12.900 obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina Měna Kajmanský dolar
Etnické složení Běloši, černoši, mulati Náboženství Presbyteriáni, anglikáni, katolíci, baptisté, atd.

Všeobecné informace

Kajmanské ostrovy leží přibližně 950 km jižně od Floridy a 290 km západoseverozápadně od Jamajky a jsou tvořeny třemi ostrovy, které se jmenují Grand Cayman, Cayman Brac a Little Cayman. Posledně dva jmenované ostrovy leží asi 130 km na západ od ostrova Grand Cayman. Celková plocha Kajmanských ostrovů je 259 km2. Grand Cayman, největší z ostrovů, má rozlohu necelých 200 km2; Cayman Brac 36 km2; a Little Cayman 24 km2. Skalnaté pobřeží ostrovů je chráněno korálovými rífy, které vytvářejí několik přirozených přístavů.
Obě nejvýznamnější města Kajmanských ostrovů George Town a West Bay, leží na ostrově Grand Cayman. George Town je hlavním centrem mezinárodních podnikatelů a finančníků. Čisté a upravené ulice hlavního města jsou lemovány atraktivními a moderními bankami a administrativními budovami, ve kterých sídlí trusty, interní pojišťovny a jiné Offshore finanční nebo bankovní ústavy. Kajmanské ostrovy mají 36.153 obyvatel, z nichž 96% žije na ostrově Grand Cayman.

Kajmanské ostrovy jsou v současnosti spravovány jako Britská zámořská korunní kolonie. Ostrovy byly objeveny Kryštofem Kolumbem a v roce 1670 připadly podle závěrů Madridské dohody Britské koruně. Kajmanské ostrovy jsou druhou nejstarší britskou kolonií (Bermudy se staly britskou kolonií v roce 1612). Od roku 1863 do roku 1959 byly Kajmanské ostrovy součástí Jamajky, jako její závislé území. Ústava z roku 1959, revidována v roce 1972, umožnila vznik   zákonodárného sboru (Legislative Assembly) a výkonné rady (Executive Council).
Zákonodárný sbor tvoří guvernér, který vystupuje jako prezident zákonodárného sboru a dále tři úředně dosazení členové, kterými jsou finanční tajemník (Financial Secretary), generální prokurátor (Attorney General) a administrativní tajemník (Administrative Secretary). Výkonná rada sestává z guvernéra, který vystupuje jako předseda výkonné rady, tří dosazených členů a čtyř volitelných členů, které vybírá ze svého středu zákonodárný sbor. Vzhledem k tomu, že je podstatná část zástupců zákonodárného sboru i výkonné rady tvořena volenými členy, mají oba orgány značnou míru samostatnosti. Zákonodárný sbor přijímá a předepisuje zákony, zatímco výkonná rada rozhoduje o politických záležitostech a uplatňování přijatých zákonů. Předsedou obou orgánů je guvernér, úředník v britské státní službě, který zastupuje anglickou královnu. Guvernér je povinen akceptovat doporučení výkonné rady ve všech záležitostech kromě zahraničních věcí, obrany, vnitřní bezpečnosti a jmenování státních úředníků.

V případě záležitostí, které je guvernér povinen konzultovat s výkonnou radou, je guvernér oprávněn jednat proti vůli výkonné rady pouze tehdy, pokud získá k takovému jednání souhlas britského ministra pro zahraniční záležitosti a záležitosti Commonwealthu (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs). Legislativa Kajmanských ostrovů je založena na anglickém zvykovém právu (Common-Law). Soudní případy jsou projednávány u magistrátních soudů (Magistrate Court) nebo u vyšších soudů označovaných jako Superior Court, které řeší civilní spory s nároky přesahujícími 2.000 CID.Vyřčená rozhodnutí mohou být revidována místním odvolacím soudem (Court of Appeals for the Cayman Islands). Některé případy mohou být postoupeny k přezkoumání právní komisi Státní rady jejího veličenstva (Judicial Committee of Her Majesty´s Privy Council), která zasedá v Londýně.

Podobně jako Anguilla, Montserrat a Britské Panenské ostrovy jsou Kajmanské ostrovy britskou kolonií, což zaručuje to vlastníkům mezinárodních Offshore bank žádoucí úroveň politické a ekonomické stability.

Banky na Kajmanských ostrovech se registrují podle Bank&Trust Companies Laws 1995, který definuje tři základní druhy bankovních licencí, Třídu A (Class A), Třídu B1 nerestriktivní (Class B1

Unrestricted) a Třídu B2 restriktivní (Class B2 Restricted). Zákon prošel v roce 2000 revizí a byl přijat nový zákon známý jako The Bank and Trust Companies Laws, 2000.

Třída A umožňuje poskytování místních residenčních a Offshore služeb. Je poskytnuta výhradně mezinárodním silným bankám. Třída A vyžaduje plně splacené základní jmění ve výši nejméně 500.000 USD. Licenční poplatek je ve výši 51.000 USD ročně.

Třída B1 nerestriktivní vyžaduje kapitalizaci ve výši 500.000 USD, jenž musí být plně splacena. Licenční poplatek je ve výši 15.400 USD ročně. Banka může poskytovat jakékoliv mezinárodní bankovní a finanční služby bez omezení, vyjma služeb pro residenty Kajmanských ostrovů.

Třída B2 restriktivní vyžaduje kapitalizaci ve výši nejméně 25.000 USD, jenž musí být plně splacena. Licenční poplatek je ve výši 7.320 USD. Banka může poskytovat bankovní nebo finanční služby výhradně subjektům uvedených na licenci, nebo osobám a subjektům spřátelených s bankou. Nejoblíbenějším subjektem Offshore investorů je právě soukromá banka s omezenou licencí třídy B2 (Restricted Class B2 License). Tato banka je oprávněna přijímat nebo spravovat finanční prostředky pouze od osob, které jsou jmenovány na seznamu, přiloženém jako součást žádosti o bankovní licenci.

Kvalitu bankovních předpisů na Kajmanských ostrovech považují experti za nejlepší na světě, i když v současnosti podpora věnovaná bankovním zákonům poněkud opadla, v důsledku nepříznivé publicity kvůli případům nezákonného obchodování na burze s využitím interních informací a praní špinavých peněz. Navzdory tomu si ale Kajmanské ostrovy dokázaly zachovat velmi přísné zákony o bankovním tajemství a v posledních letech odebraly licenci neetickým subjektům, kteří poškozovali dobré jméno Kajmanských ostrovů v zahraničí.

Je přirozené, že velký boom v oblasti finančnictví, bankovnictví a turistiky vyžaduje moderní bankovní systém, který je schopen spravovat finanční prostředky související s Offshore aktivitami. Sejné požadavky kladou na bankovní systém i rychle se rozrůstající aktivity trustů a vzájemných fondů. V důsledku liberálního bankovního zákona byla na Kajmanských ostrovech udělena licence více než 600 bankám a trustovým společnostem, jejichž celkový majetek činí přibližně 500 miliard USD. Kromě 34 případů se jedná vesměs o licence Třídy B1 a B2. Na Kajmanských ostrovech má registrovanou pobočku 70 z 80 největších světových bank. Registr firem na Kajmanských ostrovech spravuje přes 50.000 Offshore firem.

Ve srovnání s ostatními finančními Offshore centry mají sice Kajmanské ostrovy jeden z nejpřísnějších zákonů o dodržování bankovního tajemství. Vláda prohlašuje, že vzhledem k bankovním zákonům Kajmanských ostrovů, které vyžadují striktní dodržování bankovního tajemství, může být banka vázána k tomu, aby se záměrně vyhýbala poskytování informací o aktivech a pasívech svých zákazníků věřitelům, jakož i poskytování informací o stavu nezajištěných půjček a dalších informací o vztazích mezi klienty a bankou.
V roce 1979 byl upraven zákon o důvěrných vztazích z roku 1976 (Confidential Relationships (Preservation) Law of 1976, Amended in 1979) a podle jeho nové verze je vyzrazení informace, která byla poskytnuta jako výslovně nebo implikovaně důvěrná profesionální informace, považováno na Kajmanských ostrovech za trestný čin. Toto ustanovení se vztahuje bez rozdílu na všechny osoby banky. Jinými slovy, bankovní úředník nebo jiný zaměstnanec banky nesmí odkrýt nebo zneužít informace týkající se jakékoliv záležitosti mezi bankou a jejím zákazníkem, pokud dotaz nevznesl soud Kajmanských ostrovů na základě vystaveného soudního příkazu. Striktní pravidla o důvěrnosti informací však byla v roce 1996 zmírněna na nátlak USA a to zákonem o vyšetřování trestních případů (Proceeds of Criminal Conduct Law), který legalizoval poskytování informací odpovídajícím úřadům v případě vystavení soudního příkazu.

Je poněkud překvapivé, že země natolik dominující v oblasti Offshore bankovnictví, jakou jsou beze vší pochybnosti Kajmanské ostrovy, nemá centrální banku. Fúzí Měnové rady (Monetary Board) a Oddělení pro dohled nad finančními službami (Financial Services Supervision Department), která se uskutečnila na základě zákona Monetary Authority Law z roku 1996, byl však ustaven úřad zodpovědný za měnovou politiku, tzv. Peněžní úřad (Monetary Authority), který zastává činnost podobné té, kterou v jiných zemí zastává Centrální Banka. Zmíněný úřad je zodpovědný za regulaci průmyslu finančních služeb a za správu měny a měnových rezerv.

Bankovní licenci zde získá pouze subjekt, který může deklarovat dlouholeté zkušenosti v mezinárodním bankovnictví nebo finančnictví. Offshore banka může provozovat činnost jako dceřiná společnost nebo jako pobočka. Banky, které si založily na Kajmanských ostrovech vlastní bankovní společnosti, ve většině případů shodně uvádějí že získání licence je relativně snadné a odpovědné úřady na Kajmanských ostrovech vykazují maximální ochotu ke spolupráci a udělení bankovní licence. Guvernér ostrovů je oprávněn odmítnout udělení licence a zrušit již existující licenci, pokud dospěje k názoru, že držitel licence provozuje činnost způsobem, který poškozuje veřejné zájmy nebo zájmy vkladatelů, nebo způsobem, který překračuje omezení daná zákonem.
Tři měsíce před uplynutím finančního období je banka povinna odevzdat inspektorovi bank a trustových společností (Inspector of Banks and Trust Companies) výsledek výročního auditu a auditovanou finanční zprávu. Audit musí být proveden schváleným auditorem. Inspektor je kdykoliv oprávněn zkontrolovat záznamy vedené bankou, a to dle vlastního uvážení nebo na žádost guvernéra, a ujistit se, zda je banka v dobré finanční situaci a zda splňuje ustanovení platných zákonů.

Právní servis spojený s formací banky na Kajmanských ostrovech a náklady spojené s právním zastoupením, budou vyžadovat investici ve výši 8 až 20.000 USD pro žádost o licenci třídy B1 nebo B2, respektive nejméně 25.000 USD pro třídu A. Regulační orgány v drtivé většině případů jsou schopny udělit licenci do 5 až 7 týdnů pokud se jedná o restriktivní licenci třídy B2. U licencí A a B1 je horizont okolo 3 měsíců.

Mezi banky, které se rozhodli etablovat na Kajmanských ostrovech je potřeba připomenout HSBC Bank, Coutts&Co, Ansbacher Cayman Islands Ltd., ABN AMRO Trust Company, Bank of Bermuda, Bank of New York, Barclays Bank, Scotia Bank, Bankers Trust, Deutsche Morgan Grenfell, Chase Manhattan Trust, Julius Baer Bank&Trust, Societe Generale, UBS, Wells Fargo a stovky dalších bank.

About

Napsat komentář