Hong Kong

 

Název země Hong Kong Anglický název Hong Kong
Poloha země Asie Rozloha 1.078 km2
Počet obyvatel 5,9 mil Hlavní město Victoria (1,1 mil obyvatel)
Úřední jazyk Angličtina, čínština a kantonská

čínština

na Hongkongský dolar (HKD)
Etnické složení Číňané (98%) dále Evropané a další asiaté (především Vietnamci) Náboženství Buddhisté, taoisté, křesťané a muslimové

Všeobecné informace

Hongkong leží jihovýchodně od Číny a skládá se z velkého počtu ostrovů a rovněž z části čínské pevniny. Zaujímá celkovou rozlohu 1.078 km2, kde žije neuvěřitelných 5,9 milionu obyvatel. Hong Kong se tak řadí mezi nejhustěji obydlené oblasti světa. Hlavními oblastmi jsou ostrov Hong Kong, Kowloon a Nová území. Tyto oblasti byly postoupeny Velké Británii na neomezenou dobu v roce 1842 na základě dohody z Nankinu a v roce 1898 byla Nová území pronajata Velké Británii na období 99 let, což se vztahuje na veškeré území severně od Boundary Street v Kowloonu až k hranicím s Čínou, včetně 235 malých ostrovů. Je zde řada kopců, které rozdělují hustě obydlené městské oblasti od oblastí venkovských na Nových územích. Na základě dohody mezi Čínou a Británií, byl Hong Kong v roce 1997 předán komunistické Číně, která se zavázala udržet statut Hong Kongu i do budoucna.

Viktoriin přístav odděluje ostrov Hongkong od Kowloonského poloostrova a je mezinárodně uznáván jako jedna z nejdokonalejších přirozených hranic na světě. Jeho šířka kolísá od 1,5 km do 10 km a zaujímá rozlohu celkem 62 km. Měsíčně projde přístavem na 100.000 kontejnerů a přístav poskytuje služby více než 9.000 zaoceánským lodím..

Hongkong je vedoucím asijským centrem a je uváděn jako třetí největší finanční centrum světa za New Yorkem a Londýnem. V Hongkongu je více než 310 bank, které obdržely licenci na poskytování bankovních služeb jako místní či mezinárodní banky, nebo reprezentativní kanceláře zahraničních bank. Existuje zde rovněž více jak 260 licencovaných finančních společností, které mají oprávnění na příjem vkladů a investiční služby. Banky a finanční instituce spravují aktiva v hodnotě několika stovek miliard dolarů. Za zmínku jistě stojí i fakt, že Hong Kong je domovem pro více jak 490.000 Offshore firem. V posledních letech je registrováno ročně neuvěřitelných 45.000 firem.

Hongkong má vynikající telekomunikační systém, který umožňuje přímé mezinárodní spojení s více než 200 státy na celém světě. Dostupné jsou i služby dálnopisu (telex) a internetové služby, které rovněž patří mezi nejkvalitnější na světě.

Úředním jazykem je angličtina a čínština, přičemž angličtina je používána především v obchodním a politickém kontextu, zatímco kantonská čínština je široce používána v oblasti průmyslu a domácího obchodu. I po odchodu Britů z Hong Kongu v roce 1997 je stále užívaným úředním jazykem i angličtina. V součastné době za obranu a zahraniční záležitosti Hong Kongu odpovídá kontinentální Čína.

Hong Kong koncem 60 let zastavil vydávání nových bankovních licencí, nicméně v roce 1979 začal opět licence vydávat. Od roku 1994 rostl prudce počet nových žádostí, neboť řada bank chtěla mít přítomnost v teritoriu, při předání Hong Kongu Číně.

Po bankrotu několika bank v letech 1983-1986 zpřísnil Hong Kong svá bankovní pravidla. Stávající zákon, Bankovní vyhláška z roku 1986 byl novelizován Vyhláškou o devizových prostředcích v roce 1992 a některými dalšími zákony, které upravují činnost místních a mezinárodních bank se sídlem v Hong Kongu. Vyhláška z roku 1992 zrušila úřad Komisaře pro bankovnictví a namísto toho vytvořila Monetární úřad (Hong Kong Monetary Board). Guvernér Rady má konečnou pravomoc udělovat bankovní licence a řídí záležitosti prostřednictvím finančního tajemníka a Monetárního úřadu jako svého orgánu.

Mezinárodní Bankovní licence

Kongkogská banka s plnou bankovní licencí musí mít základní akciové jmění ve výši nejméně 20 mil USD, které musí být zároveň i plně splaceným jměním společnosti. Banka nemá omezení týkající se restrikce počtu měn, s kterými může obchodovat, ani nepodléhá restrikci výši prvotních vkladů klientů banky, jako například banka s omezenou licencí. Výše licenčních a registračních poplatků je patrná z tabulky.

Banka s omezenou licencí musí mít nejméně 13.mil USD základní jmění, které musí být zároveň plně splaceným jměním banky. Banka s omezenou licencí nesmí přijmout počáteční vklad od klienta menší než 500.000 hongkongských dolarů (64.000 USD) a nesmí přijímat běžné, spořitelní nebo šekové vklady. Banka s omezenou licencí však může přijímat krátkodobé vklady se platností kratší než 3 měsíce což například Hongkongská společnost přijímající vklady nemůže. Výše licenčních a registračních poplatků je patrná z tabulky.

Společnosti přijímající vklady (Deposit Taking Companies)

V hongkongských úvěrových aktivitách hrají aktivní roli také finanční depositní společnosti. Řada Onshore finančních krizí měla za následek, že se část depositních aktiv spravovaných investory v Onshore centrech, přesunula do jiných Onshore a Offshore center, včetně Hong Kongu. Této skutečnosti úspěšně využívali právě licencované společnosti přijímající vklady v Hong Kongu, jenž měli významný podíl na budování Hong Kongu jako finančního centra.

Registrace společnosti přijímající vklady je relativně snadná a pro zahraniční etablovanou společnost nebude nemožná. Úrokové sazby bývají často vyšší než u komerčních bank. Rovněž ziskové marže jsou vysoké aby přilákaly finanční spekulanty a zájem zahraničních investorů.Řada společností přijímajících vklady působí zejména v řízení podílových fondů nebo se angažující v zajišťování převzetí společností, konsolidačních službách, úpisu cenných papírů, řízení fondů, trustů a účastí v syndikovaných úvěrech. Často zakládají společnosti přijímající vklady některé zahraniční banky, které tak mohly účtovat vyšší úrokové sazby, neboť nebyli svázány limity pro banky, které nařizuje Bankovní Asociace Hong Kongu. Počátkem roku 1990 byla řada společností přijímajících vklady přelicencována na banky s omezenou licencí.

Depositní společnost, respektive společnost přijímající vklady musí mít základní jmění nejméně ve výši 3,2 mil USD, které musí být zároveň plně splaceným základním jměním společnosti.

Společnost přijímající vklady může přijímat dlouhodobé nebo střednědobé vklady, ale působí především jako obchodní banka, která poskytuje služby řízení podílových fondů, konsolidačních a akviziční služby, asistenci při úpisu cenných papírů, řízení fondů, trustů a účastí v syndikovaných úvěrech.

Registrovaná a licencovaná společnost přijímající vklady nesmí přijímat počáteční vklady menší než 100.000 hongkongských dolarů (13.000 USD) a nesmí přijímat běžné, spořitelní, hypoteční nebo šekové vklady. Dále společnost přijímající vklady nesmí přijímat krátkodobé vklady se splatností kratší než tři měsíce.

Výše licenčních a registračních poplatků vztahujících se na tento druh společnosti a na obě třídy bankovních licencí je patrná z tabulky licenčních poplatků, jenž vychází ze Zákona o bankovnictví z roku 1986 a novelizovaného v roce 1991.

DRUH POPLATKU VÝŠE POPLATKU V USD
Roční poplatek za bankovní licenci kromě omezených licencí 60.000
Registrační poplatek pro společnosti přijímající vklady 15.000
Obnovovací registrační poplatek pro společnosti přijímající vklady 15.000
Omezená bankovní licence 50.000
Obnovení omezené bankovní licence 50.000
Poplatek za založení místní pobočky banky 3.000
Roční poplatek za vedení místní pobočky banky 3.000
Poplatek za založení místní pobočky banky s omezenou licencí nebo společnosti přijímací vklady 3.000
Roční poplatek za vedení místní pobočky banky s omezenou licencí nebo společnosti přijímající vklady 3.000
Poplatek za založení místní representativní kanceláře zahraniční banky 3.000
Roční poplatek za vedení místní reprezentativní kanceláře zahraniční banky 3.000
Poplatek za založení zahraniční pobočky banky 6.000
Roční poplatek za vedení zahraniční pobočky banky 6.000
Poplatek za založení zahraniční pobočky banky s omezenou licencí nebo společnosti přijímající vklady 5.000
Roční poplatek za vedení zahraniční pobočky banky nebo společnosti přijímající vklady 5.000
Poplatek za založení zahraniční reprezentativní kanceláře banky 1.500
Roční poplatek za vedení zahraniční reprezentativní kanceláře banky 1.500
Poplatek za založení zahraniční reprezentativní kanceláře banky s omezenou bankovní licencí 3.000
Poplatek za založení společnosti přijímající vklady 3.000
Roční poplatek za vedení zahraniční reprezentativní kanceláře banky s omezenou bankovní licencí 1.500
Roční poplatek za vedení společnosti přijímající vklady 1.500

(zdroj: Standard Hellier Securities Inc. Poznámka: Zákonné částky jsou definovány v Hongkongských dolarech. Při převodu Hongkongského dolaru na Americký dolar autor knihy zaokrouhloval výslednou částku na celé stovky dolarů směrem nahoru)

Všechny banky a společnosti přijímající vklady musí náležet do Hongkongské Bankovní Asociace (Hong Kong Banking Association), která je nástupcem Devizové bankovní asociace. Společnosti sdružující se do Hongkongské Bankovní Asociace jsou povinné dodržovat její rozhodnutí týkající se úrokových sazeb a ostatních bankovních praktik, neboť asociace určuje maximální úrokové sazby pro vklady, návratnost a diskontní sazbu u instrumentů denominovaných v hongkongských dolarech přičemž vychází z Bankovní vyhlášky z roku 1986 a následných novelizací. U úrokových sazeb úvěrů však nejsou stanovena žádná omezení. Hongkongská Bankovní Asociace také stanovuje minimální poplatky za bankovní služby, včetně poplatků za devizové služby, vydávání záruk, garancí, poskytování úschovných služeb, vyřizování dokumentárních   akreditivů, převodu finančních prostředků a dalších bankovních služeb. Hongkongská Bankovní Asociace je aktivní v regulaci bankovnictví v Hong Kongu.

Bankovní vyhláška byla novelizována tak, že se nyní po bankách a licencovaných finančních společnostech vyžaduje, aby banky a společnosti přijímající vklady zachovávaly míru likvidity na úrovni 25%. To znamená, že relativně malá percentuální část aktiv je pohotově likvidní. Míra likvidity banky znamená poměr jejích likvidních aktiv k jejím kvalifikovaným závazkům.

V roce 1986 začalo být podle Bankovní vyhlášky rovněž požadována, aby finanční instituce splňovaly standard kapitálové přiměřenosti podle Basilejské dohody o míře kapitálové přiměřenosti doporučenou ve výši 8%. Příloha No.3 Bankovní vyhlášky z roku 1986, která obsahuje Basilejskou dohodu nahradila mnoho dřívějších pojistek bankovní solventnosti a síly, která byla do té doby v Hong Kongu používána. Úřady mohou nicméně vyžadovaly, aby finanční instituce zachovávala míru kapitálové přiměřenost až ve výši 12%, tedy 4% nad rámec doporučení Basilejské dohody.

Podle Bankovní vyhlášky z roku 1986 mohou regulační orgány v Hong Kongu, auditor banky nebo členové představenstva svolat tripartitní jednání o finančních záležitostech banky. Regulační orgány mohou rovněž banku požádat, aby předložila informace o hospodaření banky, včetně zprávy auditora a jeho stanoviska na operace a stav instituce.

Bankovní vyhláška z roku 1986, která je přímým důsledkem krachu několika banka a společností přijímajících vklady počátkem 80 let, činí v součastné době z Hong Kongu jedno z nejpřísnějších bankovních center na světě. Legislativa tak dává regulačním orgánům v Hong Kongu široké pravomoci a značnou flexibilitu pro dohled nad licencovanými institucemi.

Mezi tato ustanovení patří:

 1. stanovení přísnějších pravidel na míru rizika a aktiv
 2. umožnění regulačním orgánům, aby vetovali jmenování generálního ředitele, členů představenstva a tajemníků do funkce v bance nebo ve společnosti přijímající vklady
 3. uděluje regulačním orgánům povolení limitovat vliv nepřímo kontrolujícího subjektu a jakékoli osoby držící 10% a více hlasovacích práv v bance zákazem udělování jakýchkoli nařízení nebo pokynů bankou nebo mateřskou společností
 4. umožnění regulačním orgánům, auditorům nebo členům představenstva společnosti svolat tripartitní jednání o záležitostech banky
 5. oprávnění umístit veřejně, například v tisku, oznámení s varováním o nestabilních institucích nebo institucí v úpadku.

Bankovní licence nebo licence pro společnosti poskytující depositní služby může být odňata, pokud společnost hrubě poruší zákony Hong Kongu nebo se její finanční situace významným způsobem zhorší.

K hlavní důvodům především patří:

 • skutečnost, že držitel licence přestal provozovat bankovní činnost v Hong Kongu
 • nehradí daně a licenční poplatky
 • informace, které uvedl žadatel v žádosti o licenci se ukáží jako nepravdivé
 • držitel licence nesplňuje odpovídající ustanovení týkající se odpisů nebo hodnoty aktiv
 • provedl nezákonná opatření ohledně věřitelů, které svým jednáním významně poškodil
 • není solventní
 • rozpustil společnost nebo jinak ukončil svou obchodní činnost formou bankrotu či likvidace
 • jestliže splacený kapitál je nižší než předepsaná částka zákonem
 • atd.

Komisař bankovního dohledu může přezkoumávat účetní knihy, dokumenty nebo zprávy auditora zahraničních poboček nebo reprezentativních kanceláří hongkongských společnosti a banky jsou mu povinné účetní záznamy vydat. Existují citelné finanční pokuty nebo tresty odnětím svobody pro porušení důvěrných informací spojených s vyzrazení informací o klientech banky.

Od roku 1991 nesmí osoba kontrolující více než 10% hlasovacích práv vykonávat na valné hromadě hlasovací práva, pokud nepodala žádost u Hong Kong Monetary Board a nezískala od tohoto úřadu písemný souhlas.

Banky a společnosti přijímající vklady nesmí vyplácet dividendy nebo jakýkoli mimořádný zisk, pokud nebyly odepsány veškeré výdaje mimo hmotných aktiv a s tím, že navrhované rozdělení zisku neporuší nařízení o kapitálu.

Je defakto nereálné, aby bankovní licenci získala nová neznáma společnost nebo banka. Bankovní licence jsou vydávány striktně etablovaným bankám s dobrou pověstí a vysokou kapitálovou přiměřeností. Pro Offshore bankéře může být nicméně zajímavé získání licence pro příjem deposit, nebo samotná přítomnost v Hong Kongu prostřednictvím reprezentační kanceláře.

Poplatky spojené se založením banky, pobočky banky nebo reprezentativní kanceláře, včetně právních služeb vyjdou žadatele na částku nejméně 70.000 USD.

Poplatky spojené se založením depositní společnosti vyjdou nejméně na 50.000 USD. Cenově dostupné jsou běžné Offshore společnosti pro deklaraci ,,vlastní přítomnosti,, která vyjde žadatele na cca 3.000 USD. Licenční řízení spojené s vydáním z některé z licencí může trvat v případě Hong Kongu i půl roku a déle. Jsou známi případy, kdy licenční řízení trvalo i dva roky.

Mezi bankami, které mají licenci v Hong Kongu je potřeba připomenout především HSBC Bank, Citi Bank, Oman International Finance, Dresdner Bank, Croker National Bank, Northern Trust Company, Bank of Scotland, Wells Fargo Bank, Coutts&Co, National Bank of Canada, ABN AMRO, Generale Bank, Standard Chartered Bank, Royal Bank of Scotland, Royal Bank of Canada a desítky dalších. Například HSBC Bank je přítomna v Hong Kongu již více jak 130 let.

About

Napsat komentář