Gibraltar

 

Název země Gibraltar Anglický název Gibraltar
Poloha země Evropa (jižní Evropa) Rozloha 6,5 km2
Počet obyvatel 30.000 Hlavní město Gibraltar
Úřední jazyk Angličtina a španělština Měna Gibraltarská Libra a Britská Libra (GBP)
Etnické složení Gibraltarci, Britové, Marokánci, Španělé a řada dalších Náboženství Katolíci, anglikáni, muslimové, Židé, atd.

Všeobecné informace

Gibraltar je poloostrov na jižním cípu Španělska o přibližné rozloze 6,5 kilometrů čtverečních. I když je součástí Evropy, leží velmi blízko afrického pobřeží a má historicky strategickou polohu na spojnici Atlantického oceánu a Středozemního moře, včetně přístupu do Afriky. Sama gibraltarská skála, z které je i odvozen název Gibraltaru, je z vápence a téměř 425 metrů vysoká.

Jeho název je nejspíše odvozen od maurského vůdce Tarika, který používal Gibraltar jako základnu v osmém století. Gibel Tarik znamená Tarikova hora a z tohoto pojmenování vznikl stávající používaný název – Gibraltar.

Celkový počet obyvatel Gibraltaru je přibližně 30.000, přičemž největší počet pracujícího obyvatelstva denně dojíždí ze svých domovů blízko ve Španělsku. Obyvatelstvo tvoří hlavně Gibraltarci, ale je tu i vysoký počet Maročanů, britských přistěhovalců a Španělů.

I přestože je úředním a mluveným jazykem angličtina, vzhledem k blízkosti Španělska je španělština rovněž rozšířena a často používána. Podnebí Gibraltaru je středozemní s horkým a suchým létem a mírnou zimou.

I když má Gibraltar svůj nezávislý právní systém, jde o jurisdikci založenou na běžném anglickém právu s určitými změnami zavedenými místním statutem jako předpisy. Existuje zde nezávislý systém soudnictví s nižšími soudy, soudy první instance a Nejvyšší soud. Posledním odvolacím soudem v této posloupnosti je anglická Tajná rada v Londýně. Místní právnická profese je provozována většinou advokáty vystudovanými ve Spojeném království.

Gibraltar je britským závislým územím a je Korunní kolonií s vnitřní samostatnou vládou. Má svůj vlastní parlament, který schvaluje zákony týkající se vnitřních záležitostí. Spojené království zodpovídá za obranu, zahraniční věci, finanční stabilitu a vnitřní bezpečnost. Gibraltar je členem Evropských společenství na základě Článku 227 odstavec 4 Římské dohody jako území, za jehož vnější vztahy odpovídá členský stát, v tomto případě jím je Spojené království.

Gibraltar má v rámci společenství zvláštní statut a je osvobozen od společných celních poplatků, společné zemědělské politiky a od daně z přidané hodnoty. Gibraltar je politicky stabilní a současná vláda, nedávno znovu zvolená velkou většinou, aktivně prosazuje Gibraltar jako mezinárodní finanční středisko první třídy. Jako finanční a bankovní centrum regionu Evropy, má Gibraltar velmi kvalitní telekomunikační služby, které zajišťují přímou telefonní volbu do drtivé většiny zemí světa. Dostupné jsou telefonní, faxové, dálnopisné a telegrafické služby, včetně mobilních operátorů a poskytovatelů internetového připojení. Gibraltar má letecké spojení na denní bázi s Londýnem a má rovněž časté spoje s řadou dalších destinací.

Od otevření hranic se Španělskem v roce 1985 neobyčejně vzrostl příliv turistů a zahraničních investic. Zajímavou možností Gibraltaru je i program (Gibraltar Residency program) na přilákání zahraničních movitých jedinců (tzv. High Net Worth Qualifying Individuals – HNWQI), kteří mohou v Gibraltaru získat statut residenta a být zdaňováni velmi progresivní a liberální daní z příjmu. Gibraltarská legislativa definuje dva základní statuty bank působících v Gibraltaru.
Prvním je residenční banka založená podle zákona z roku 1999 (Gibraltar Banking Regulations,1999) a která má oprávnění působit jako banka, a dále reprezentativní pobočka zahraniční banky, která nemá oprávnění k bankovní činnosti. Protože o licenci působit jako reprezentační pobočka banky v Gibraltaru může žádat pouze zahraniční banka, která není z členské země Evropské Unie (EU), jsou podmínky pro získání oprávnění k působení v Gibraltaru velmi tvrdé.

Banky se zakládají podle zákona z roku 1999, který je znám jako Gibraltar Banking Regulations,1999. Zákon vymezuje způsob založení, kapitalizaci, daňový statut a činnost bank registrovaných v Gibraltaru. Parlament EU 20 srpna 1999 schválil, že banky založené v Gibraltaru mohou působit jako finanční instituce i v dalších členských zemí. I přes tuto skutečnost jsou požadavky na kapitál, povinné reservy, fondy výhodnější, než u většiny Onshore bank ve členských zemí EU. V neposlední řadě to jsou rovněž skutečnosti fiskální politiky Gibraltaru, který má statut daňového ráje, s důrazem na ochranu vlastnictví, anonymity a diskrétnosti finančních operací.

Banky v Gibraltaru musí mít základní jmění nejméně ve výši 5 mil Euro, které musí být plně splacené. Poplatek za bankovní licenci je stanoven na částku ve výši 5.000 GBP ročně. Gibraltar, který je členem Evropské Unie, je součástí smluv o kolektivním investování a ochrany vkladů (Gibraltar Banking Regulations 1999 –Investment Compensation Scheme).

Hlavním rysem gibraltarského bankovnictví je:

 • stabilní jurisdikce anglosaského práva
 • důvěryhodnost jurisdikce v očích zahraničních investorů a klientů finančních institucí
 • inovace, flexibilita a vstřícná legislativu upravující činnost bank
 • existence zákona o kolektivním investování a ochrany vkladů
 • povolení působit jako banka v Gibraltaru získá pouze důvěryhodný subjekt
 • nulové zdanění Offshore subjektů a zahraničních příjmů
 • žádná daň z majetku, kapitálových zisků ani dědická daň
 • maximální soukromí a utajení důvěrných informací
 • bezpečnost majetku a volnost pro převod a fůze majetku
 • ochrana výhod z majetku, dědických vůlí a zájmů trustů
 • legislativní výhody pro kvalifikované instituce jako jsou trusty, banky a pojišťovny
 • dobré a respektované jméno gibraltarského bankovnictví v zahraničí

Založení banky v Gibraltaru přijde žadatele na 50.000 až 80.000 USD za právní a administrativní servis, spojený s registrací společnosti, žádostí o bankovní licenci a právní servis. Dalšími výraznými náklady budou spojené s nalezením kompetentního a odborně způsobilého managementu banky a na platy dvou výkonných ředitelů (managerů), které banka musí mít pro udělení bankovní licence. Nezanedbatelné budou i náklady na pronájem kancelářské plochy pro banku, neboť banka musí mít faktickou prezenci v Gibraltaru. Úřady nepovolují působení bank, které jsou jen formálně v Gibraltaru hlášeny na adresách registračních agentů.

K podání žádosti musí být vyplněny 3 druhy formulářů:

 • Formulář BNK 1 – úplné informace o žadateli jako právnické osobě (bance), přiložen musí být i obchodní plán s výhledem na nejméně 5 let
 • Formulář BNK 2– detailní informace o ředitelích, řídících pracovnících a osobách kontrolující banku, pokud se jedná o fyzické osoby ( musí být přiloženy i kopie pasů a výpisy z trestních rejstříků)
 • Formulář BNK 3– detailní informace o ředitelích, řídících pracovnících a osobách kontrolující banku, pokud se jedná o právnické osoby ( musí být přiloženy i kopie registrací, Certificate of Good Standing, Apostille, atd.)

Je nepravděpodobné, že by byla bankovní licence přidělena žadateli bez dostatečné mezinárodní integrity a zkušeností. Licence jsou v stávající době udělovány výhradně zavedeným bankám a finančním institucím, které mohou předložit kvalitní reference. V součastné době je v Gibraltaru na 21 Offshore bank a téměř 9.000 Offshore firem.

Mezi banky s přítomností v Gibraltaru patří například Abbey National Bank, Banco Atlantico, Credit Suisse, HSBC Bank, Jyske Bank (Bank of Jutland), The Royal Bank of Scotland, SG Hambros Bank a desítka dalších.

About

Napsat komentář