Černá hora

Název země

Republika Černé Hory Anglický název Republic of Montenegro

Poloha země

Jihovýchodní Evropa

Rozloha

13.800 km2

Počet obyvatel

600.000

Hlavní město

Podgorica (120.000 obyvatel)

Úřední jazyk

Srbština, Černohorština, Albánština

Měna

EUR

Etnické slože Černohorci, Srbové, Albánci, Chorvati a řada dalších národností Náboženství

Křesťané, pravoslavná církev a islám

Všeobecné informace

Republika Černá Hora (Montenegro) se nalézá mezi Chorvatskem a Albánií na pobřeží Jadranu. Malá hornatá země s 600.000 obyvateli se roku 1996 vydala směrem k propagaci Černé Hory jako nového Offshore finančního centra. V témž roce, respektive 31.7.1996 byli přijaty velmi moderní zákony, které umožňují formaci mezinárodních firem, bank a pojišťoven na území Černé Hory.

Černá Hora byla původně součástí středověkého Srbského království, kdy po jeho rozpadu a turecké expanzi v regionu, si Černá Hora díky svému izolacionalismu dokázala udržet jako jediná země Balkánu nezávislost na Osmanské říši. Od 16 století vládli v Černé Hoře dědiční vladykové, kteří obrazně spojovali světskou a duchovní moc. K sekularizaci došlo až v roce 1851, kdy v Černé Hoře bylo vyhlášeno světské knížectví. V roce 1910 pak bylo vyhlášeno království s hlavním městem v Cetinje. Od 19 století docházelo k rozšiřování území na úkor Osmanské říše. Další rozšíření bylo po Balkánských  válkách  v letech  1912  až  1913.  Již  roku  1918  bylo  proklamováno  sjednocení  se sousedním Srbskem a krátce potom bylo vytvořeno Království SHS (Jugoslávie).

Za druhé světové války byla Černá Hora od roku 1941 do 1943 okupována nejdříve Itálií a později Německem. S koncem války v roce 1945 vstoupila Černá Hora do Federativního svazku Jugoslávie. (SFRJ). Po rozpadu SFRJ v roce 1992, vytvořila Černá Hora dobrovolně svazek se Srbskem a dál tvořila novou Jugoslávii. Od roku 1996 sílili v Černé Hoře snahy o osamocení a odtrhnutí republiky Černé Hory od Srbska. Černá Hora přestala uznávat vládu Jugoslávie a začala připravovat referendum pro potvrzení nezávislosti na Jugoslávii.

Vláda Černé Hory v čele s presidentem Černé Hory Milo Djukanovičem udělala několik odvážných, ale v každém případě v Černé Hoře velmi populárních kroků. Prvním bylo jednostranné vyhlášení samostatnosti na Jugoslávii (tu tehdy již reprezentovalo pouze Srbsko, nyní ještě protektorátní území Kosova) a vyhlášení samostatné Republiky Černá Hora. Druhým krokem bylo nahrazení bezcenného dináru za německou marku, která je od roku 1996 oficiální měnou Černé Hory, kdy 1.1.2002 jej nahradilo Euro.

Vláda Černé Hory je silně prozápadně orientovaná a řadou pobídek se snaží přilákat do země zahraniční kapitál. Malá hornatá země po jednostranném vystoupení z Jugoslávského svazku, revidovala  své  ekonomické možnosti.  Vláda  tak  vytyčila  ekonomické priority  země,  kterými  je podpora turistiky a finančních služeb.

Mezinárodní Offshore banky se Černé Hoře registrují podle zákona, který se nazývá Zákonem o společnostech, zakládaných a provozujících svoji činnost na základě zvláštních podmínek (Úřední věstník Republiky Černá Hora č. 23 ze dne 31. července 1996).

Aby banka mohla být v Černé Hoře založena, musejí nejméně dva zakladatelé, kteří mohou být právnické nebo fyzické osoby bez trvalého pobytu v Černé Hoře sepsat a schválit Zakladatelskou listinu a  Stanovy společnosti a dále musí předložit zákonem předepsané základní jmění banky.

Zakladatelská listina musí obsahovat především:

 • Všeobecná ustanovení
 • Název banky a její sídlo
 • Doba trvání společnosti (standardně se uvádí ,, na dobu neurčitou,,)
 • Základní vklad a základní jmění banky
 • Počet, třídy a druh akcií, včetně jejich nominální hodnoty
 • Podmínky uskutečnění základního vkladu a nákupu akcií zakladateli banky
 • Definice obchodní činnosti vyvíjená bankou
 • Práva a povinnosti akcionářů
 • Odpovědnost za závazky
 • Forma a způsob schvalování obchodní výdajů banky
 • Výnosy a rozdělení zisku
 • Rozdělení rizik a krytí ztrát
 • Orgány banky (ředitelé, dozorčí rada, představenstvo,atd.)
 • Valná hromada akcionářů společnosti
 • Přijímání rozhodnutí a rezolucí jménem banky
 • Obchodní politika a vedení banky
 • Prezident banky
 • Zástupci banky
 • Zvýšení počátečního kapitálu v budoucnosti
 • Schválení a obsah stanov společnosti – banky
 • Převod akcií na jinou osobu
 • Ukončení činnosti banky
 • Ostatní zákonná ustanovení

Stanovy společnosti naopak obsahují:

 • Název banky a její sídlo
 • Identifikace zakladatelů banky
 • Doba trvání existence banky
 • Obchodní činnost vyvíjená bankou
 • Základní kapitál (počáteční kapitál), druhy a výše vkladů, způsob úpisu a splácení vkladů
 • Obchodní výdaje, výnosy a rozdělení zisku, rozdělení rizik a krytí ztrát
 • Práva a povinnosti akcionářů banky
 • Orgány banky
 • Valná hromada akcionářů společnosti
 • Obchodní politika a vedení banky
 • Prezident banky
 • Zástupci banky
 • Převod akcií na jinou osobu
 • Organizační  struktura  a  způsob  vedení  obchodních  činností,  pravomoci  organizačních jednotek k vedení právních záležitostí
 • Zajištění likvidity banky
 • Postupy přijímání ostatních rozhodnutí bankou
 • Dohled nad činností banky
 • Způsob výkonu vnitřního dohledu banky
 • Údaje  a  dokumenty  považované  za  obchodní  tajemství  a  způsob  nakládání  s  takovým obchodním tajemstvím
 • Změny a doplnění stanov společnosti
 • Urovnání sporů
 • Přechodná a závěrečná ustanovení

Sepsaná Zakladatelská listina a Stanovy společnosti se spolu s vypsanými formuláři Ministerstva financí, žádostí o vydání bankovní licence a obchodním plánem předloží Ministerstvu financí, které standardně rozhoduje o vydání bankovní licence do 30 dnů. Ministerstvo financí konzultuje své kroky s Centrální Bankou Černé Hory (byla založena v listopadu 2000). Název banky může být v libovolném

jazyce, nesmí ovšem obsahovat název připomínající jinou bankovní společnost, nebo slova geografického rázu (například Europe, American, London, atd.). Vyjímkou jsou pouze banky, které zakládají v Černé Hoře pobočku a pod tímto názvem již v zahraničí existují.

V součastné době musí mít mezinárodní banky registrované v Černé Hoře základní jmění nejméně ve výši 5 mil DEM, kdy nejméně 20% musí být plně splaceným základním jměním. Od roku bylo možné registrovat banky se základním jměním pouze ve výši 10.000 USD. Banka musí mít nejméně jednoho ředitele a dva akcionáře, jimiž mohou být pouze cizinci.ředitelem banky (presidentem) může být pouze  zahraniční  fyzická  osoba.  Právnické  osoby  v pozici  ředitele  banky  nejsou  povoleny. Akcionářem banky může být libovolná právnická nebo fyzická osoba, která nesmí být občanem nebo společností registrovanou v Černé Hoře.  Povinnosti, práva a činnost ředitele banky, dozorčí rady a akcionářů  jsou  patrné  z přílohy  v zadní  části  knihy,  kde  je  vzor  Zakladatelské listiny  a  Stanov společnosti z Černé Hory.

Banka nepodléhá standardním daním uvalovaných na místní residenční společnosti, ale pouze ročnímu licenčnímu poplatku ve výši 100 USD a procentuální dani ve výši 2.5% ze zisku. Procentuální daň ve výši 2,5% je jednou z nejmenších daní v Evropě uvalovaných na banky ( konkurují jí pouze Offshore banky z Kypru, kde je daň ve výši 4,25% a Severního Kypru, kde je pouze 2%).

Koncem fiskálního roku je 31 prosinec. Následně banky musí nejpozději do konce března následného roku předložit své finanční auditované zprávy o hospodaření a účetní záznamy. Banka musí mít auditora, který může být  z Černé Hory, nebo jiné země světa, která uznává mezinárodní účetní standardy.  Zákon  o  mezinárodních  bankách  v režimu  Offshore  rovněž  pamatuje  na  zachování důvěrnosti bankovních a finančních obchodů. V stávající je bankovní anonymita výrazně silnější, než například v Lichtenštejnsku, Lucembursku nebo jiných finančních centrech Evropy.

Mezinárodní banka může poskytovat libovolné bankovní služby bez omezení, jako:

 • Přijímání všech druhů peněžních vkladů v libovolné měně
 • Poskytování služeb depozitního, investičního nebo velkoobchodního bankovnictví
 • Přijímání a poskytování úvěrů, půjček a kapitálu, nebo jej zprostředkovávat
 • Směnárenské služby a obchod s devizou a valutou
 • Emise cenných papírů a poskytování poradenské činnosti
 • Výdej platebních karet a jejich zúčtování
 • Poskytování a správa záručních vkladů, depositních certifikátů, vkladových listů, atd.
 • Nákup, prodej nebo poskytování zástav a garancí
 • Zprostředkovatelská  činnost   při   obchodování  s   cennými   papíry,   akciemi,   dluhopisy, pokladničními poukázkami, šeky, směnkami, atd.
 • Realizaci platebních operací
 • Vedení účtů v libovolné měně pro fyzické i právnické osoby
 • Vedení korespondenčních účtů (Loro/Nostro) pro zahraniční finanční a bankovní instituce
 • Poskytování jakýkoliv jiných legitimních finančních a bankovních služeb

Banka může působit pouze na mezinárodní bázi, tedy nesmí poskytovat jakékoliv bankovní služby občanům Černé Hory a residentům. Rovněž působit a operovat v Černé Hoře, může zde ale mít své kanceláře a zaměstnance. Rovněž se může účastnit privatizace v Černé Hoře nebo pokud to schválí Centrální Banka a Ministerstvo financí, půjčit kapitál nebo půjčku residentu.

Černá Hora je mimořádně zajímavá jurisdikce a je jedinou zemí Evropy, kde je možné za takto liberálních (1 mil DEM splacené jmění) podmínek získat plnou bankovní licenci. Je to také důvod, proč se od roku 1996 do dnešních dnů usídlilo v Černé Hoře na 450 bank a několik desítek pojišťoven, které spravují aktiva v hodnotě desítek miliard dolarů, pro své zahraniční klienty. Černá Hora je ideálním místem pro expanzi do sousedních zemí, především však na trhy Srbska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kosova a Albánie. Silné kontakty má rovněž na Itálii, Rusko a další země regionu. Černá Hora tak aspiruje v blízké budoucnosti na jednu z předních finančních a bankovních center regionu a  bude velkým konkurentem Kypru nebo Malty. V řadě ohledů je  kvalitnější již v stávající době.  Mezi další banky můžeme připomenout Citunion Bank, Euro Credit Bank, Goldstar Commercial Bank, Leon Negocios Bank, New Saving Bank, Elektive Bank, B.I.S. Bank, Total Online Bank a stovky dalších bank.

Právní servis spojený s formací banky a celým licenčním řízením  nemusí žadatele přijít na více jak 8 až 20.000 USD podle rozsahu a povahy požadovaných služeb. Úřady řeší žádosti o bankovní licenci nejen zodpovědně ale rovněž i velice rychle. Bankovní licence tak může být vydána i do 3 až 6 týdnů, pokud je dokumentace předložena přesně tak, jak požadují odpovědné regulační orgány v Černé Hoře.

Upozornění a aktualizace ke dni 20. března 2003: Vláda Černé Hory pozastavila vydávání nových licencí podle zákona číslo 23/1996. Nové banky se dají již registrovat pouze jako místní banky, které podléhají standardnímu režimu.

About

Napsat komentář