Brunej

Název země

Sultanát Brunej Anglický název Brunei Darussalam

Poloha země

Asie

Rozloha

5.765 km2

Počet obyvatel

334.000

Hlavní město

Bandar Seri Begawan (52.300 obyvatel)

Úřední jazyk

Malajština, Čínština a angličtina

Měna

Brunejský dolar (BRD)

Etnické slože Malajci, Číňané, Evropané, atd. Náboženství

Muslimové, Buddhisté, Křesťané, atd.

Všeobecné informace

Velmoc v 16. století, kdy její území zahrnovalo celé Borneo a Filipíny až po Manilu; nyní Brunej zaujímá méně než 1 % z 250.000 čtverečních mil Bornea. Její državy byly ztraceny v důsledku španělských a holandských záborů jakož i darů britským zájmům výměnou za vojenskou podporu a ochranu proti pirátům. Zničující rána přišla v roce 1890, kdy údolí řeky Limbang uprostřed sultanátu anektovali Rajahové ze Sarawaku a Brunej byla rozštěpena na dva sektory, které jsou i nyní spojeny jen motorovými čluny.
Výměnou za vojenskou podporu se Brunej stala britským protektorátem v roce 1888 a v roce 1906 dal tento islámský stát souhlas k přítomnosti britského zmocněnce, který měl dohled nad domácími a zahraničními záležitostmi s výjimkou věcí náboženských. Tato dohoda byla pozměněna v roce 1959, když se Brunej stala státem pod britskou ochranou a Spojené království Velké Británie a Severního Irska vzalo na sebe odpovědnost za její ochranu a zahraniční vztahy.

Brunej, zaujímající 5.765 km2 na severozápadní straně Bornea, je obklopena Sarawakem a Východní Malajsií a má necelých 160 km pobřeží Jihočínského moře. Zatímco dva sousední východní malajské státy Sarawak a Sabah pokrývají přibližně jednu čtvrtinu Bornea, jižní část ostrova patří Indonésii. Tři západní oblasti Bruneje, které leží v údolích řek Belait a Tutong jsou Belait, Maura a  Tutong.

Belait je místem ropného pole Seria. Maura, je sídlem hlavního města Bruneje Bandar Seri Begawan, jenž je domovem pro více jak 52.000 obyvatel.

Mezinárodní poštovní služba je na vynikající a dostupné úrovni. Drtivá většina obyvatel si vyzvedává došlou místní nebo mezinárodní postu na poštovním úřadě, nebo v poštovních boxech (P.O.Box) a tak více jak 95% obchodních adres zní na P.O.Box. Brunej má přímé telefonické spojení se zámořím přes satelit. Jsou dostupné i služby dálnopisu (Telex), telegrafické služby nebo internet.

Muslimský sultanát Brunej je řízen dědičným sultánem, který vládne podle ústavy přijaté v roce 1959 a  pozměněné v letech 1971 a 1984. Spojené království Velké Británie a Severního Irska řídilo její zahraniční věci a vojenskou obranu do té doby, než se Brunej dne 1. ledna 1984 stala nezávislou. Od té doby je Brunej pouze jedním z členů Britského Společenství (British Commonwealth).

Hlavní ministr (Mentri Besan), ex officio člen Rady ministrů a Legislativní rady, zodpovídá sultánovi za výkon exekutivy. Kromě svých šesti členů ex officio má Legislativní rada pět jmenovaných a deset volených členů vybraných dospělými voliči. Poradními orgány sultána jsou dále Rada pro otázky náboženské, Rada pro otázky následnictví a Tajná rada (posledně jmenovaná se vyslovuje k otázkám změn v ústavě). Každá oblast je spravována oblastním úředníkem, který se radí s oblastní radou. Ministr zahraničních věcí se připojuje ke kabinetu, aby spravoval vztahy s vnějším světem, za což dříve odpovídala Británie. Vrchní soud Bruneje, se skládá z Nejvyššího soudu a Odvolacího soudu, má neomezenou soudní pravomoc ve všech civilních a trestních věcech. Rozhodnutí Odvolacího soudu mohou být přezkoumána Soudním výborem Tajné rady v Londýně. Magistrátní soudy mají omezenou soudní pravomoc. Zákony Bruneje jsou založeny na anglickém obecném právu a angličtina je jazykem soudů. Trestní právní systém je založen na indickém trestním zákoníku. Otázky týkající se muslimského náboženství a zvyklostí projednávají zvláštní islámské soudy.

Brunej nemá Centrální banku, ale její úlohu plní jednak Ministerstvo financí, ale rovněž i Brunej

Currency Board.

Mezinárodní banky v Brunej se zakládají podle zákona který je znám jako Výnos o mezinárodních bankách z roku 2000 ( International Banking Order,2000), který upravuje činnost mezinárodních bank registrovaných a licencovaných v Brunej. Zákon tak definuje 5 základních tříd bankovních licencí, především však:

  1. Plnou mezinárodní bankovní licenci, která umožňuje mezinárodní bankovnictví řízené z Bruneje
  2. Plnou investiční bankovní licenci, která umožňuje poskytovat mezinárodní investiční bankovnictví řízené z Bruneje
  3. Plnou bankovní licenci pro poskytování služeb mezinárodního islámského bankovnictví řízeného z Bruneje
  4. Restriktivní  bankovní  licenci  pro  poskytování  služeb  islámského  bankovnictví řízeného z Bruneje pro potřeby subjektů uvedených na licenci.
  5. Restriktivní mezinárodní bankovní licenci, která umožňuje mezinárodní bankovnictví řízené z Bruneje pro potřeby subjektů uvedených na licenci.

Žádost o bankovní licenci může podat podle §4 Zákona o mezinárodních bankách z roku 2000 pouze právnická osoba. Právnickou osobou se rozumí Brunejská mezinárodní společnost (Offshore) registrovaná podle zákona o Mezinárodních Obchodních společnostech z roku 2000 (The International Business Companies Order, 2000), nebo společnost registrovaná podle Zákona o společnostech (The Company Act, Chapter 39).

Nejméně sedm zakládajících členů je zapotřebí k vytvoření veřejné společnosti (Berhad), která smí vyzvat veřejnost, aby upisovala akcie (včetně akcií na doručitele). Akcionáři jmenují nejméně dva ředitele a diplomovaného auditora schváleného úřady Sultanátu. Roční účetní závěrka musí být založena u firemního rejstříku spolu se zprávou ředitelů, kteří se musejí nejméně jednou ročně vyjádřit k hospodářským výsledkům společnosti.

K vytvoření soukromé společnosti (Sendirian Berhad), jenž nesmí nabízet v úpisu akcie společnosti veřejnosti nenabízí je potřebné nejméně dvou zakládacích akcionářů. Společnost může mít nejvíce akcionářů na 50. Akcionáři soukromé společnosti jmenují nejméně jednoho ředitele a dále musí jmenovat diplomovaného auditora s licencí v Sultanátu. Roční účetní závěrka nemusí být založena u firemního rejstříku, ale musí být dostupná v sídle společnosti.

Zákon o bankách, jak již bylo uvedeno výše, definuje 5 základních typů bankovních licencí, které je možné rozdělit na plnou bankovní licenci, restriktivní licenci a licenci islámského bankovnictví.

Mezinárodní Bankovní Licence (International Banking License)

Plná mezinárodní bankovní licence je zákonem definována jako bankovní licence pro poskytování mezinárodních bankovních služeb, vedení a správu účtů, přijímání deposit od veřejnosti, vydávání platebních karet, šekových knížek, vydávání Letters of Credit, vkladových depositních certifikátů, či poskytování půjček a úvěrů. Banka nesmí poskytovat Islámské bankovnictví a investiční bankovnictví. Služby může poskytovat pouze neresidentům Bruneje. Majitel plné mezinárodní bankovní licence může poskytovat služby veřejnosti a vést účty v libovolných měnách.

Banka s plnou mezinárodní bankovní licencí nepodléhá dani z příjmu, ale pouze k úhradě licenčního poplatku ve výši 50.000 USD ročně. Banka je vyňata z ostatních forem zdanění, jako je daň z kapitálu, výnosu, kolkovného, směny nebo jiných forem daní.

Druhou možností je získání restriktivní bankovní licence pro mezinárodní bankovní služby. Mezinárodní restriktivní licence umožňuje totožný rozsah služeb, které ale nesmí být poskytovány veřejnosti, ale pouze subjektům, které jsou uvedeny na bankovní licenci, nebo mají osobní bezprostřední vztah s takovými subjekty.

Banka s restriktivní licencí nepodléhá dani z příjmu, ale rovněž pouze k úhradě licenčního poplatku ve výši 25.000 USD ročně. Banka je vyňata z ostatních forem zdanění, jako je daň z kapitálu, výnosu, kolkovného, směny nebo jiných forem daní.

Investiční Bankovní Licence (Investment Banking License)

Investiční  bankovní  licence  je  zákonem  definována  jako  bankovní  licence  pro  poskytování investičních bankovních služeb, které představují velkoobchodní bankovnictví, vydávání záruk, půjčování kapitálu jiným finančním institucím a bankám, firemní investiční poradenství, asistenci při vydávání dluhopisů, záruk, emisí, atd. Dále umožňuje poskytovat služby konsolidačního nebo akvizičního charakteru a tyto konsolidace a akvizice financovat. Banka nesmí poskytovat Islámské bankovnictví a s může poskytovat pouze neresidentům Bruneje.

Banka s plnou investiční licencí nepodléhá dani z příjmu, ale pouze k úhradě licenčního poplatku ve výši 35.000 USD ročně. Banka je vyňata z ostatních forem zdanění, jako je daň z kapitálu, výnosu, kolkovného, směny nebo jiných forem daní.

Druhou možností je získání restriktivní bankovní licence pro investiční bankovní služby. Restriktivní licence umožňuje totožný rozsah služeb, které ale nesmí být poskytovány veřejnosti, ale pouze subjektům, které jsou uvedeny na bankovní licenci, nebo mají osobní bezprostřední vztah s takovými subjekty.

Banka s restriktivní investiční licencí nepodléhá dani z příjmu, ale pouze k úhradě licenčního poplatku ve výši 25.000 USD ročně. Banka je vyňata z ostatních forem zdanění, jako je daň z kapitálu, výnosu, kolkovného, směny nebo jiných forem daní.

Islámské Bankovnictví (Islamic Banking)

Islámská bankovní licence je definována jako licence poskytující služby podle Islámských zákonů Šariá (Syariah Laws). Banka může poskytovat služby pouze subjektům z Islámských zemí nebo islámským subjektům podle zákonů Šariá. Banka nesmí poskytovat úvěry za úplatu (procenta), a musí jmenovat tzv. Soudce Šariá pro řešení sporů. Banka nepodléhá dani z příjmu, ale pouze k úhradě licenčního poplatku ve výši 50.000 USD ročně. Banka je vyňata z ostatních forem zdanění, jako je daň z kapitálu, výnosu, kolkovného, směny nebo jiných forem daní.

Zákon o bankách z roku 2000 klade bankám ale rovněž i regulačním orgánům Sultanátu důraz na zachování anonymity a diskrétnosti. Vyzrazení důvěrných informací je trestné podle platného zákona, a  může být trestáno citelnou pokutou, nebo i  trestem odnětí svobody. Nicméně rovněž nařizuje bankám a  finančním institucím spolupracovat s regulačními orgány Bruneje při  potírání finanční kriminality a praní špinavých peněz.

Regulační orgány pak po bankách požadují především:

  • dodržování všech zákonů a mezinárodních standardů
  • předkládání finančních zpráv ověřených nezávislým auditorem
  • spolupráci při potírání finanční kriminality a praní špinavých peněz
  • včasné hrazení licenčních poplatků

Banka je povinna umožnit inspektorům z bankovního dohledu poskytnout záznamy banky, informovat orgán  o  změnách  v bance,  jako  je  změna  ředitelů,  struktury  akcionářů nebo  výše  kapitálu,  atd. V případě zjištění závažných nedostatků, může bankovní dohled do banky dosadit na nezbytně nutnou dobu osobu z bankovního dohledu, nuceného správce nebo jinou osobu, která zdokumentuje faktický stav banky. Banka má právo se na takové jednání odvolat k soudu v Bruneji.

Banky, které jsou etablované v mezinárodních respektovaných finančních centrech si mohou zřídit pobočku v režimu Offshore v Bruneji za relativně výhodných podmínek. Banky, které jsou založené v zemích, kde je velmi laxní nebo žádný bankovní dohled, budou mít založení pobočky v Bruneji velmi složité až nemožné. Jak informoval Ministr financí, Brunej není nakloněn kvantitě bank, ale upřednostňuje jejich kvalitu, serióznost a bonitu.

Založení banky v Bruneji je relativně velmi nákladné. Případný zájemce musí počítat s částkou za právní služby ve výši nejméně 30 až 50.000 USD podle rozsahu požadovaných služeb. V případě plné licence (ať již mezinárodní nebo investiční), budou úřady v Bruneji rovněž po žadateli požadovat, aby banka měla v Bruneji řádné sídlo, kanceláře a zaměstnance, což představuje další náklady. Úřady se tak brání přílivu bank, které nebudou mít v zemi žádný majetek a jejich kontrola by tak byla více než nedůsledná. Jedinou vyjímkou mohou být restriktivní licence, kde není nutná fyzická účast v zemi a je možné  využít  k registraci  a  provozu  sídla  registračního  agenta  nebo  místní  právní  kanceláře. Restriktivní licence pak případného zájemce vyjde na přibližných 20 až 30.000 USD za právní služby.

V součastné době působí v Bruneji několik místních residenčních a Offshore bank, jako International Bank of Brunej, Citibank, Bank of America, HSBC Bank, Standard Chartered Bank, RHB Bank, Islamic Bank nebo Overseas Union Bank. Dalších přibližně 5 bank čeká na vydání licence.

About

Napsat komentář