Barbados

Název země

Barbados Anglický název Barbados

Poloha země

Karibik (Východní Karibik)

Rozloha

430 km2

Počet obyvatel

265.000

Hlavní město

Bridgetown (7.000 obyvatel)

Úřední jazyk

Angličtina a bajanština

Měna

Barbadoský dolar (BDS)

Etnické slože Černoši (92%), Míšenci (2,6%), Běloši (3,2%) Náboženství

Křesťané, Protestanti, Katolíci, Baptisté atd.

Všeobecné informace

Barbados je nezávislý suverénní stát, který je nejvýchodnějším ostrovem souostroví Západních Indií (West Indies) v Karibském moři, asi 420 km od jihoamerického, respektive Venezuelského pobřeží. Ačkoliv 80 procent obyvatelstva o počtu 265.000 je afrického původu, je oficiálním jazykem na ostrově angličtina. Převládající pasátní větry a poloha ostrova nabízejí vyjímečně zdravé klima s průměrně osmi hodinami slunečního svitu denně.
Barbados je jednou z nejhustěji osídlených zemí Karibiku s hustotou přibližně 620 obyvatel na čtvereční kilometr. Komunikace jsou vynikající, s plně automatizovanou telefonní službou provozovanou Barbados Telephone Company Ltd. Poštovní služby jsou na dobré úrovni a cenově dostupné. Barbados považují mnozí přepravní analytici za zemi, která má nejlépe položenou síť silnic v karibské oblasti, neboť většina z více než 1.350 km silnic je asfaltových, což umožňuje dojet i na vzdálená místa ostrova autem. V řadě ostatních Karibských destinací je většina silnic a cest pouze zpevněna štěrkem nebo kamením.

Název Barbadosu je odvozen od portugalského slova Los Barbados („mající bradku“) jenž pochází od portugalských objevitelů, na které učinily velký dojem vysoké fíkové stromy jakoby s bradkami vousů. Barbados byl nárokován pro Britskou korunu v roce 1625 a stal se jednou s prvních britských zahraničních držav. V roce 1966 ostrov získal nezávislost a je samostatně řízeným státem v rámci Britského Společenství (British Commonwealth).
Barbadosská vláda se utvářela podle Britského systému a v řadě případů věrně kopíruje její model. Generální guvernér zastupuje Její Veličenstvo královnu. Legislativu představuje 27 členná sněmovna, která je třetím nejstarším legislativním orgánem v celém Britském Společenství, neboť v roce 1999 oslavila neuvěřitelné 360-ti leté výročí vzniku. Horní komorou dvoukomorového parlamentu je senát, který se skládá z 21 členů, 12 jmenovaných Generálním Guvernérem na radu premiéra, dva na radu vedoucího představitele opozice a zbytek dle úvahy Generálního Guvernéra Barbadosu. Dvě hlavní politické strany představují Democratic Labour a Barbados Labour Party. Na Barbadosu nicméně ještě existuje několik vyloženě malinkatých stran, které mají pouze několik desítek členů a nemohou se tak nijak výrazně podílet na formování politického života na Barbadosu.

Barbados má tři typy soudů, jejichž soudci jsou jmenováni natrvalo. Nejvyšším soudem země je Odvolací soud, který se skládá z dvou soudců, jmenovaných Komisí pro soudní služby se schválením kabinetu. Další soud v řadě je Nejvyšší soud, jehož jediný soudce a porota jsou voleni Komisí pro soudní služby se schválením kabinetu. Nejnižší soudy jsou nižší soudy, které odpovídají policejním okrskům místních samospráv. Existuje jich pět, označených písmeny „A“, „B“, „C“, „D“, „E“. Soudci Nižších soudů jsou rovněž voleni komisí pro soudní služby a jsou schvalovány Kabinetem. V konkrétních případech se lze odvolat k barbadosskému Nejvyššímu soudu ke komisi pro soudní služby Královské rady Jejího veličenstva v Londýně.

Ekonomika silně závisí na turistice a ostrov je oblíbeným rekreačním místem pro Kanaďany, Brity a Američany.Ročně ostrov navštíví téměř jeden milion turistů, z nichž více jak jedna polovina navštíví Barbados na výletní zaoceánské lodi. Velký vliv na počtu turistů má i skutečnost, že Barbados má přímé letecké spojení na denní bázi z Británie a USA. Vláda nicméně aktivně pracuje na posílení už nyní dobré reputace ostrova jako turistické destinace a od počátku devadesátých let i jako mezinárodního finančního centra. Snaží se tak přitáhnout nové bankovní a finanční služby propagováním přírodních krás ostrova, vynikajících komunikačních zařízení, přímých leteckých spojů do třech kontinentů, vysoce kvalifikované pracovní síly (země má vysoký stupeň gramotnosti, tj. 99 procent) a řadou fiskálních pobídek.
Vláda Barbadosu rovněž modernizovala svoji legislativu, když byla schválena nová legislativa pro bankovní a trustové společnosti. Původní legislativa vzniklá podle modelu singapurského Zákona o zahraničních bankách, byla novelizována krátce po roce 1980. Zákon o zahraničních bankách povoluje Offshore bankám, založených a licencovaných na Barbadosu, aby podnikaly z Barbadosu mimo Barbados se značnou mírou flexibility. Přípustné bankovní a finanční aktivity zahrnují přijímání zahraničních peněžních depozit, obchod se zahraničními cennými papíry, akciemi, obligacemi, správu trustů, investiční služby, vydávání platebních karet, vedení svěřeneckých účtů, a řadu dalších aktivit pro barbadoské neresidenty. Offshore banka nicméně může poskytovat služby jiným Offshore firmám registrovaným na Barbadosu.

Premiér Barbadosu ve svém úsilí učinit z Barbadosu mezinárodní centru bankovnictví a finančních služeb uvádí, že míra zdanění v Barbadosu je dostatečná, aby aktivovala smlouvy o dvojím zdanění, ovšem rovněž upozorňuje, že stále neexistuje daň vybíraná srážkou. Rezervní poměry a kapitálové požadavky pro Offshore banky nejsou tak vysoké, jak se vyžadují od místních residenčních Onshore bank. Je třeba si dát stranou rezervní fond ve výši pouze splaceného kapitálu banky, do kterého banka musí ročně přispívat částkou nejméně ve výši 25% z čistého zisku. Vláda a politické strany si kladou za cíl, aby se Barbados stal vzorným střediskem zahraničního bankovnictví a finančních služeb, bez skandálů a přítomnosti neetických bank.Barbados si chce ve všech případech uchoval svoji reputaci s vynikajícím mezinárodním kreditem.
Jak před časem prohlásil premiér ostrova ,,Nezakládáme prádelnu špinavých peněz, ale mezinárodní finanční a bankovní centrum“, což dokládá i skutečnost, že odpovědné úřady na Barbadosu odmítla několikanásobně více žádostí, než povolila k působení jako banka novým uchazečům. Centrální banka i nadále zdůrazňuje, že hledá pouze mezinárodní bankovní firmy, které jsou významné velikosti a mají dobře zavedenou a čitelnou historii. Toto úsilí na ochranu zájmů země a zájmů investorů se rovněž vztahuje na to, jak Barbados dohlíží nad bankovními trustovými fondy (svěřeneckými fondy).

Banky musí předložit ověřené kopie všech právních dokladů, které definují fond pro Centrální banku a rovněž dát tyto kopie k dispozici všem osobám a společnostem, které mají ve fondu finanční prostředky. Ačkoli banky musí držet aktiva, za která jsou odpovědné, na zvláštních účtech, mohou tato aktiva investovat jako blok, aby získaly vyšší výnos, pokud tak sjednají v písemné podobě s osobami přijímajícími prospěch (benefitory).
Zákon o bankách obsahuje přísné tresty za porušení ustanovení o utajení důvěrných informací. Kdokoli vyzradí důvěrné informace na majitele licence, může být potrestán značnou pokutou nebo až 12 měsíčním vězením.

Barbadosská legislativa definuje tři základní druhy bankovních licencí a sice Třídu I, Třídu II a Třídu III.

Třída I představuje plnou Onshore/Offshore bankovní licenci, která umožňuje poskytování místních služeb a mezinárodních služeb bez omezení. Tento druh licence je vydáván výhradně silným mezinárodním bankám a vyžaduje trvalé kapitálové požadavky za částkou nejméně 1 mil USD, pokud Centrální banka nenařídí jinak.

Třída II představuje pouze Offshore mezinárodní služby a banka s touto licencí nesmí poskytovat služby místním residentům. Tato licence vyžaduje kapitalizaci za částkou nejméně 500.000 USD, které musí být zároveň i plně splaceným základním jměním banky. Úřady na Barbadosu mohou nicméně požadavky ze specifických důvodů snížit, nebo splacené jmění nahradit například bankovní zárukou či jinou formou depositu.

Třídu III představují reprezentativní kanceláře zahraničních bank, které provádějí administrativní a mezibankovní operace. Banka podléhá ročnímu licenčnímu poplatku ve výši 12.500 USD ročně a dani ve výši 1 až 2,5%. Dohled na Offshore bankami na Barbadosu má Centrální Banka Barbadosu (Central Bank of Barbados), která řídí banky podle zákona o bankách z oku 1979 (Offshore Banking Act, 1979).

Banky a jiné finanční instituce získávající příjem ze zahraničí z aktivit mimo Barbados podléhají stejným sníženým sazbám jako mezinárodní obchodní společnost, tedy v rozmezí od 1 do 2,5%. Zahraniční banky jsou osvobozeny od kontroly zahraniční měny na svých dividendách, tantiémách, zahraničních cenných papírech, fondech, ziscích a aktivech. Majitel bankovní licence může dostat privilegium vyplácet předepsané procento zaměstnancova platu v zahraniční měně, zproštěné daně z příjmu. Plat zaměstnance nebo kontraktora vydělaný v zahraniční bance se v Barbadosu osvobozuje od daně z příjmu nebo jiného zdanění a může být zaplacen v zahraniční měně aniž by v Barbadosu podléhal dani z příjmu nebo jiné dani. Na základě rozhodnutí Ministra financí je možné požádat o vyjmutí z povinnosti uhradit clo a dovozní poplatky na zařízení kanceláří Offshore banky na Barbadosu.

Držitel bankovní licence musí udržovat rezervní fond, do něhož se musí každoročně převádět nejméně 25% zisků před vyplácením dividend do té doby, než se rezervní fond srovná s vydaným a splaceným základním jměním banky, nebo tak jak nařídí Ministr financí či Centrální banka. Držitel licence musí předkládat Centrální bance nejpozději do 21 dnů po ukončení každého tříměsíčního období čtvrtletní výkaz o aktivech a závazcích banky. Centrální banka nepožaduje žádné informace o zákaznících a klientech banky. Výsledné finanční uzávěrky banky je nutné na konci fiskálního roku auditovat auditorem jmenovaným ze seznamu auditorů pořízeného a publikovaného Centrální bankou.
Majitelé licencí nemohou ukončit bankovní činnost dobrovolně bez předchozího písemného souhlasu Centrální banky. Uděluje se osvobození od daní podle oddílu 102 Zákona, který uvádí, že kromě výše uvedených 1% až 2,5% daní se nebudou vybírat žádné daně z příjmu, kapitálových zisků nebo jiné přímé daně nebo daně uvalované v Barbadosu ze zisku v souvislosti se zahraničními bankovními aktivitami, které se podnikají v rámci Barbadosu.

Páteří barbadosského bankovního systému je Centrální Banka Barbadosu (Central Bank of Barbados), jedna z nejsilnějších finančních institucí v Karibské oblasti. Mezi významnými funkcemi Centrální banky je přijetí nezbytných kroků na zajištění adekvátních úrovní rezerv zahraniční měny, uvádění bankovek do oběhu, nabízení reeskontních možností pro půjčování do výroby, turistiky, zemědělství a obchodu na export, upevnění bankovních rezerv komerčních bank, řízení bankovních aktivit a dohled na nimi, řízení systému vládního exportního úvěrového pojištění a v neposlední řadě i licencování nových finančních a bankovních společností. S ohledem na tyto skutečnosti můžeme v současnosti považovat Barbados za špičkovou karibskou lokalitu pro ty, kteří jsou s to vyhovět relativně vysokému požadavku na vložený kapitál, předepsaný pro vlastnictví soukromé banky s plnou mezinárodní Offshore bankovní licencí. I přestože na osobách žádajících o Offshore bankovní licenci nejsou požadovány dřívější bankovní zkušenosti, vláda přesto ale vyžaduje důkaz, že perspektivní vlastníci se budou angažovat v legitimní bankovní činnosti a jsou schopni v dobré víře banku vést.
Podle zákona o Offshore bankovnictví, se nikdo nesmí angažovat v Offshore bankovnictví na Barbadosu bez bankovní licence vydané od Ministra financí. Aby byla licence vydána, musí být splněny základní požadavky, které představují sepsanou Společenskou smlouvu a Stanovy společnosti, mít nejméně jednoho ředitele s trvalým pobytem na Barbadosu. Společnost žádající o bankovní licenci musí být založena na Barbadosu jako místní Offshore společnost. Pokud se jedná o zahraniční společnost, musí být všechna dokumentace v angličtině a superlegalizovaná. Dále společnost musí mít splněny zákonné požadavky na základní akciové jmění a splacené jmění, případně i kapitálové rezervy. Po přijetí žádosti o licenci ministr financí zahájí pečlivé šetření o morálním stavu žadatele, včetně plného prozkoumání finančního statutu, historie, charakteru, adekvátnosti kapitálu, příjmů a výhledů založené společnosti.

Tradiční bankovní předpisy na zachování důvěrnosti platných v jiných daňových rájích a Offshore finančních centrech světa se dodržují i na Barbadosu. Aby zahraniční banka splnila licenční podmínky pro zahraniční Offshore bankovní instituce v Barbadosu, majitelé banky nesmí provádět obchody s trvale hlášenými občany Barbadosu (residenty), neboť jejich obchody musí být striktně Offshore. Právní a administrativní poplatky spojené se získáním plné bankovní licence na Barbadosu vás přijdou na 15 až 22.000 USD. Úřady standardně licencují subjekt žadatele do 4 až 8 týdnů.

Mezi banky které se etablovali na ostrově jsou například Scotia Bank, Barclays Bank, ABN AMRO Trust Company, Bank of Montreal, Chase Manhattan Bank, Royal Bank of Canada, CIBC Trust & Merchant Bank, INTEL Overseas Bank, Barbados International Bank & Trust Company a Excelsior Bank, First Horisont Bank, Union Bank, Victoria Bank a desítky dalších . Například Barclays Bank založila na Barbadosu speciální divizi, která se věnuje výhradně Offshore finančním službám pod názvem Barclays Offshore. V součastné době je na Barbadosu na 70 Offshore bank a více jak 4.000 Offshore společností.

About

Napsat komentář