Bahamy

Název země

Bahamské společenství Anglický název Commonwealth of Bahamas

Poloha země

Severní Karibik

Rozloha

13.939 km2

Počet obyvatel

300.000

Hlavní město

Nassau (172.000 obyvatel)

Úřední jazyk

Angličtina a bahamská kreolská angličtina

Měna

Bahamský dolar (BD)

Etnické slože Černoši (72%), Míšenci (15%), Běloši (13%) Náboženství

Křesťané, Baptisté, Anglikáni, Katolíci, a řada dalších

Všeobecné informace

Bahamy se nacházejí v severním Karibiku mezi jižním pobřežím Floridy (USA), odkud se táhnout stovky ostrovů až k pobřeží Kuby a ostrovu Hispanola (Haiti a Dominikánská Republika). Bahamy jsou považovány za jedno z nejkrásnějších turistických destinací a nejkvalitnějšího mezinárodního bankovního centra na světě, které je domovem pro několik stovek bank a finančních institucí. Mají zcela nezávislou vládu, kvalita bankovních předpisů je vynikající a uplatňují komplexní zákon o bankovním tajemství.

Bahamy se rozprostírají na 730 km dlouhém oblouku, který začíná východně od Palm Beach na Floridě a končí na severu Haiti. Bahamy tvoří archipelag téměř 700 ostrovů a 2.000 útesů a skalisek roztroušených na 160.000 km2 Atlantského oceánu. Ostrov New Providence, sídlo hlavního města Nassau, má rozlohu 140 km2. Druhé největší město Freeport ( je na ostrově Grand Bahamas) má rozlohu 800 km2.

Bahamy byly objeveny Kryštofem Kolumbem roku 1492, který přistál na ostrově San Salvador. Poprvé byli ale stále osídleny až okolo roku 1640 eleuteriánskými dobrodruhy, skupinou Angličanů, kteří sem dopluli z Bermud. O roku 1719 byli Bahamy britskou kolonií. Bahamy mají formu vlády založenou na zastupitelství již od 17 století. Od června roku 1973 dosáhly ostrovy svého cíle – staly se nezávislým státem v rámci Britského Společenství (British Commonwealth). Generální guvernér dosazený britskou vládou je zodpovědný za obranu, vnější státní záležitosti a vnitřní bezpečnost. Skutečnou hlavou státu je však volený ministerský předseda, který se radí s devíti ministry vybranými z vysokého úřednictva. Na Bahamách existují 4 politické strany. Dominující je progresivní liberální strana, následující Free Movëment Party, United Bahamian Party a Labour Party. Dvoukomorový parlament má 49 členů dolní sněmovny a 16 členů senátu.

Bahamské právo je založeno na bázi britského práva, ale je rozšířeno o ustanovení bahamská. Nejvyšší instancí je Vrchní soud. Odvolací soud je ve středním postavení a Magistrátní soudy mají ve své jurisdikci civilní spory a trestní záležitosti. Poslední odvolací instancí je Privy Council Spojeného království v Londýně.
Bahamské ostrovy mají vynikající spojení se světem, které představuje na dvanáct aerolinií včetně místní Bahamas Air a zahraničních Air Canada, US Airlines, British Airways a Delta Airlines, které zajišťují lety na Bahamy v drtivé většině na denní bázi. Miami je vzdáleno jenom 30 minut letu a New York méně než tři hodiny. Zbývá dodat, že hlavní mezinárodní letiště jsou v Nassau (ostrov New Providence) a ve Freeportu (Grand Bahamas). Existuje dalších 41 letišť na sousedních ostrovech a několik desítek soukromích letišť pro přistávání soukromých letadel.
Bahamy spojuje rovněž na téměř sto lodních linek s důležitými světovými středisky světového obchodu. Pravidelně odplouvá měsíčně 150 nákladních lodí, které jednak zásobují Bahamy, ale rovněž nakládají zboží a produkty vyvážené nebo reexportované z Baham do třetích zemí. V blízkosti Nassau bylo realizováno rozšíření hlavního nákladního přístavu nákladem 28 miliónů USD. Přístaviště je nyní dlouhé 5 km a dále k přístavu patří rovněž široký kanál 12 m hluboký. Lodní přístav v Nassau je tak loďmi přeplněn, že pro některé nákladní lodě je snadnější přistát na druhé straně ostrova, která se stane v blízké době zřejmě hlavní lokalitou využívanou nákladními loděmi.
Vynikající místní a zámořské telefonní služby, zahrnují možnost přímých hovorů do drtivé většiny zemí světa. Byl rovněž instalován nový dálnopisový systém (Telex), jehož kabely jsou vedeny pod zemí a dosahují až do West Palm Beach v Miami na Floridě. Na ostrovech jsou také vynikající poštovní služby a běžně dostupný je i kurýr DHL, Fedex a UPS. Internetové služby jsou na stejné úrovni jako v sousedních USA. Vláda Baham se velmi angažuje při vytváření takového ekonomického prostředí, ve kterém může prosperovat svobodné podnikání a ve kterém vláda vykonává řádně svou úlohu regulátora a zprostředkovatele ekonomického rozvoje. Pro Bahamské ekonomické prostředí je příznačné a prvořadé ideály průhlednosti, čestného jednání a rovnoprávného zacházení.

Vláda sleduje politiku podporující stabilní společnost, v níž mají všichni lidé příležitost maximalizovat svůj potenciál. V tomto smyslu je národní investiční politika vytvářena tak, aby podporovala příznivé investiční klima, soulad mezi bahamskými a zahraničními investice, vhodně podporovala svazky mezi jednotlivými sektory ekonomiky, především sektory turistického ruchu a finančních služeb, podporovala ekologické využívání přírodních zdrojů, zajišťovala maximální úroveň zaměstnanosti, zabezpečovala přijatelnou ekonomickou jistotu a všeobecně podporovala ekonomický růst a rozvoj Baham. To se stalo i jedním z hlavních pilířů bahamského ekonomického zázraku, který přitahuje movité jedince, zahraniční jednotlivce a nadnárodní korporace k usídlení se na Bahamách.
V součastné době je na Bahamách, přes 100.000 registrovaných Offshore firem a téměř 500 bank a finančních společností.

Banky na Bahamách se zakládají podle novelizovaného zákona o bankách z roku 2000 (Banks and Trust Companies Regulation Act, 2000). Bahamy definují dva základní typy Offshore bankovních licencí a sice Mezinárodní licenci a Restriktivní licenci.

Mezinárodní bankovní licence

Mezinárodní Offshore licence vyžaduje základní splacené jmění ve výši nejméně 1 mil USD. Regulační orgány na Bahamách mohou nařídit nebo povolit i nižší splacené jmění než je zákonem definovaná částka. Roční licenční poplatek je ve výši 25.000 USD. Banky již nepodléhají procentuálnímu zdanění ze svých mezinárodních příjmů. Tento druh licence umožňuje poskytovat mezinárodní Offshore bankovnictví bez jakýkoliv omezení. Jedeným omezením je skutečnost, že banka nesmí nabízet své služby bahamským občanům a residentů, a nesmí vést účty v Bahamských dolarech. Nepodléhá devizové kontrole a zdanění svých zisků. Banka s plnou mezinárodní licencí musí udržovat na Bahamách registrovanou kancelář.

Restriktivní bankovní licence

Restriktivní Offshore bankovní licence vyžaduje kapitalizaci ve výši nejméně 100.000 USD, které musí být splacené nebo na tuto částku musí znít bankovní garance. Licenční poplatek je ve výši 5.000 USD ročně. Na banky s restriktivní licencí se již nevztahují procentuální daně a ni žádné jiné formy daní, kolkovného, atd. Tento druh licence umožňuje poskytování bankovních služeb skupině osob která je uvedena na licenci, nebo spřáteleným osobám banky a jejich akcionářů. Banka s restriktivní licencí nesmí nabízet služby veřejnosti, nebo reklamovat své bankovní služby. Banka s restriktivní licencí nepodléhá devizové kontrole a zdanění svých zisků. Banka s restriktivní licencí musí udržovat na Bahamách registrovanou kancelář, pro doručování korespondence od úřadů Baham.

Žádost o některou z tříd licencí musí podstoupit žádost Centrální Bance Baham (Central Bank of Bahamas), která musí obsahovat:

 • název banky a její statut (zdal-li se jedná o pobočku zahraniční banky, nebo místní bahamskou Offshore společnost)
 • identifikace sídla na Bahamách – identifikaci registračního agenta na Bahamách
 • jména a životopisy ředitelů banky
 • doklady o trestní bezúhonnosti žadatelů a ředitelů
 • identifikace akcionářů (musí být neresidenty nebo zahraničními právnickými subjekty)
 • kapitálová struktura banky a kapitálové zajištění
 • kapitálové reservy – identifikace druhu vydaných akcií banky ( na jméno, prioritní, bez hlasovacích práv, atd.)
 • druh zamýšlených poskytovaných služeb a teritoriální působení
 • počet zaměstnanců z Baham a ze zahraničí
 • obchodní plán
 • auditované účetní záznamy žadatele za poslední 3 roky
 • identifikaci auditora a právníka na Bahamách
 • uhrazené poplatky za žádost
 • uhrazené licenční poplatky
 • doklad o složeném základním jmění banky

Standardně je společnost založena do dvou dnů, licenční řízení trvá od 6 do 8 týdnů, podle konkrétního žadatele. Založení společnosti, právní servis s bankovní licencí a další poplatky vás přijdou na částku okolo 15 až 30.000 USD podle rozsahu, povahy a druhu služeb, včetně typu licence.

Bahamská vláda velmi intenzivně angažuje při zdokonalování image Baham v zahraničí, jakožto seriozního moderního mezinárodního finančního centra, které je silným konkurentem drtivé většině Offshore a Onshore jurisdikcí.. Za tímto účelem bahamská vláda:

 • udržuje Bahamy v postavení předního centra finančních služeb
 • sleduje veškerý vývoj na mezinárodních finančních trzích a doplňuje všechny předpisy nebo legislativu, které ochraňují nebo zdokonalují konkurenceschopnost sektoru finančních služeb bahamské ekonomiky
 • podporuje Centrální Banku Baham při její úloze dohledu nad bankami a jejím podporování vysokých standardů bankovních služeb a zdravého bankovnictví
 • podporuje autoregulační opatření Asociace mezinárodních bank a svěřeneckých společností (AMBSS), především stávající etický kodex bank a svěřeneckých společností
 • nadále uplatňuje zákony o utajení informací platné pro bahamské banky
 • neposkytuje svou jurisdikci jako útočiště pro kriminální a neetické jedince nebo korporace

V souhrnu platí, že Bahamy jsou ideální jurisdikcí pro finančně zajištěné korporace, které tak mohou demonstrovat přítomnost v jednom z nejprestižnějších Offshore finančních center světa.

Mezi přední banky které mají svou účast na Bahamách je třeba připomenout Barclays Bank, Scotia Bank (Bank of Nova Scotia) a BNP Private Bank, Credit Suisse First Boston, Ferrier Lullin Bank&Trust, Standard Chartered Bank, MeesPierson (Bahamas) Ltd., HSBC Bank, UBS (Bahamas) Ltd. a desítky dalších.

About

Napsat komentář