Aruba
Název země Aruba Anglický název Aruba
Poloha země

Jižní Amerika

Rozloha

193 km2

Počet obyvatel

68.031

Hlavní město

Oranjestad (20.000 obyvatel)

Úřední jazyk

Nizozemština, Papiamento a angličtina

Měna

Arubský Florin (AFL)

Etnické složení Černoši (72%), Míšenci (15%), Běloši (13%) Náboženství

Křesťané, Židé, Katolíci, Muslimové a řada dalších

Všeobecné informace

Aruba se nalézá přibližně 35 kilometrů severně od pobřeží Venezuely což z ní dělá ideálně situované komerční a turistické středisko v jižní Karibské oblasti. Ostrovy byly objeveny poručníkem Kryštofa Kolumba, Alonsem de Ojedou, v roce 1499. Lidé se natrvalo usadili na Arubě a sousedních ostrovech náležícím Nizozemským Antilám (Curacao a Bonaire) až v roce 1527 poté, kdy koloniální moc v Nizozemských Antilách se několikrát vystřídala mezi Brity, Francouzi a Španěly. Její hlavní město Oranjestad s přístavem a terminálem kontejnerových lodí je vzdálen pouze 5 km od mezinárodního letiště. Aruba se nacházejí na křižovatce mnoha významných námořních cest a leteckých drah spojujících Evropu a Spojené státy s Panamským kanálem a s přístavy na Karibském pobřeží.

V roce 1954 získaly Nizozemské Antily autonomii ze strany Nizozemí a tehdejší federace o šesti ostrovech se stala členem Království Nizozemského. Federaci Nizozemských Antil tvořili ostrovy Aruba, Bonaire a Curacao, které se nalézají u pobřeží Venezuely a dále ostrovy ve střední části Karibiku, které představují ostrov Saba, St.Eustatius (Statia) a část ostrova St.Maarten (druhá část náleží Francii).

Ostrovy tvořili takzvané Nizozemské Západní Indie (Dutch West Indies), název, který je možné i v dnešní době spatřit na adresách firem nebo jednotlivců, kteří žijí na teritoriu Aruby nebo Nizozemských Antil. Tento autonomní statut se získal signací a schválením Královské charty, která udělila Nizozemským Antilám nezávislé jednání v domácích záležitostech, kdy za obranu a zahraniční záležitosti odpovídala Nizozemská koruna. Charta rovněž definovala společné zájmy, neboli Královské záležitosti na základě rovnosti a vzájemné pomoci mezi třemi královskými partnery, které představovalo Nizozemí, Nizozemské Antily a Jihoamerický Surinam, který byl rovněž zámořskou dependencí Nizozemí.. V roce 1974 nizozemský parlament souhlasil s tím, že dovolí Surinamu, aby opustil svazek s Královstvím a stal se nezávislým.
Rovněž Aruba toužila po nezávislosti a tak 1.ledna 1986 opustila Federaci na tzv. desetiletí samostatného postavení (Status Aparte), po němž konala referendum o tom, zda se stát samostatným nezávislým státem, nebo pokračovat ve svazku s Nizozemskou Korunou. V té době již přijala i novou ústavu a rovněž začala vydávat svoji vlastní měnu, kterou je Arubský Florin (AFL). Obecně řečeno, místní vláda Aruby odpovídá za policii, komunikace, daně, sociální zabezpečení, veřejné zdraví, vzdělání, ekonomickou kontrolu, zakládání podniků, pracovní podmínky, financování, bankovnictví a imigrační politiku. Nizozemí pak za zahraniční záležitosti Aruby a obranu.

Aruba je parlamentní demokracií se svým vlastním premiérem, sedmičlenným Kabinetem a jednokomorovým Parlamentem voleným každé čtyři roky. Jak právní systémy Nizozemských Antil, tak Aruby jsou založeny na nizozemském občanskoprávním systému. Nizozemský občanskoprávní systém se datuje od roku 1869, kdy se nizozemská kodifikace založená na napoleonském zákoníku stala zákonem. Další změny byly povětšinou založeny na změnách nizozemských zákonů. Daňové případy jsou řešeny v občanskoprávním řízení, jemuž předsedá zkušený soudce vyslaný z Haagu.
Nejvyšší soud Nizozemí v Haagu je soud poslední instance pro obě země, tedy i pro Arubu. Rafinování venezuelské ropy bylo hlavním zdrojem příjmu pro Arubu do roku 1985, kdy společnost Exxon uzavřela Arubskou rafinérii, vybudovanou již v roce 1926. Ta patřila svého času k největší na světě. Aruba poté zaznamenala svoji největší krizi po 50 letech, přičemž nezaměstnanost stoupla na neuvěřitelných 40%.

Aruba, kterou tvoří především vyprahlá zem a nedostává se jí rozsáhlých nalezišť dobrých přírodních zdrojů, musí dovážet valnou část komodit. Vnější ekonomické vztahy a dovoz tvoří více než 72% celkových výdajů státu. Hlavními pilíři ekonomiky jsou reaktivovaná rafinérie ropy, námořní přeprava, opravy lodí, turistika, zahraniční obchod, finanční a bankovní služby. V poslední době i poskytování Offshore služeb, které patří k jedným z nejkvalitnějších na světě. Především ale turistika na Arubě je velmi silná a je nyní nejrychleji se rozvíjející sekcí ekonomiky, neboť bylo podél pobřeží vybudováno na desítky nových hotelů a komplexů pro turisty. Arubu nyní navštěvuje více než 900.000 turistů z celého světa. Jedním z důvodů je rovněž i přímé spojení z Nizozemska na denní bázi, které představuje 11 hodin letu.

Arubská investiční agentura, která propaguje Arubu jako ideální místo pro zahraniční investice, nabízí řadu vládních pobídek včetně daňových prázdnit těm investorům, kteří se rozhodnou pro investování do turistického průmyslu na Arubě. Aruba si získala svoji záviděníhodnou reputaci jakožto hlavního finančního a bankovního centra regionu. Po zavedení legislativy, která umožňovala formaci daňově osvobozených nebo zvýhodněných společností, korporací a holdingů, byl zaznamenán výrazný pokles po poptávce po těchto službách na sousedních Nizozemských ostrovech (Curacao, Bonaire, atd.), kterým začala Aruba úspěšně konkurovat.

Především v oblasti investičních a vzájemných fondů, získala Aruba světovou reputaci, jako finanční centrum, které bylo a stále je hojně využíváno pro zakládání fondů v režimu Offshore. Sousední Curacao tak zažilo až 45% pokles z příjmů tvořených z tisíců holdingových společností založených na ostrově, neboť řada fondů a firem se přesunula právě na Arubu, která konkurovala nejen kvalitnější legislativou, ale i cenově. V součastné době je na Arubě na 8.000 registrovaných aktivních Offshore firem. Aruba se jakožto vzmáhající a silně se rozvíjející země, posunula 40% nezaměstnanost naopak k druhému extrému, který představuje nedostatek pracovní síly. V dnešní době je i v samotném Nizozemí velká poptávka po pracovních příležitostech na exotické Arubě, neboť řada pracovních míst, především ve finančnictví, Offshore službách a bankovnictví, je placena totožně jako v Nizozemsku.

Hrubý národní produkt (HNP) mírně poklesl v roce 1988, ale pomalu se každoročně zvedá z důvodu zvyšujících se příjmů za finanční a bankovní služby. Prudké inflační tlaky poklesly a míra inflace je nyní pod 4,5%. V součastné době je HNP ve výši 6.500 USD. Po svém vystoupení ze svazku Nizozemských Antil, Aruba vykonala významnou změnu svého Zákona o organizaci Offshore společností tím, že schválila 27.června 1989 legislativu, která umožnila zakládání zahraničních společností bez daní. Tato legislativa měla přilákat zahraniční investory k zakládání společností na Arubě, což se skutečně povedlo, neboť v dnešní době Aruba hostí okolo 15.000 Offshore firem.

Státní nařízení z roku 1972 obsahující předpis o dohledu nad bankovními a úvěrovými institucemi pokrývá i Arubské zahraniční bankovní společnosti, které se zakládají podle tohoto nařízení. Nicméně Centrální Banka Aruby stanovila poměrně liberální politiku pro zahraniční Offshore banky, které chtějí zřídit svou pobočku nebo požádat o bankovní licenci na Arubě. Aby zahraniční banka dostala povolení podle směrnic Centrální banky, musí mít deklaraci o absenci námitek spolu s licencí pro zahraniční měnu požadovanou pro veškeré zahraniční společnosti.

Legislativa rozlišuje dva typy zahraničních bank:

  • takové, pro něž Banka působí jako hostitelský dohlížecí orgán (Typ „A“);
  • takové, pro něž je Banka mateřským dohlížecím orgánem (Typ „B“).

Banka typu A Banka typu „A“ je takovou, která je filiálkou nebo majoritně vlastněnou nebo celkově vlastněnou pobočkou bankovní instituce, podléhá adekvátnímu dohledu ze strany konsolidované banky v zemi své inkorporace nebo představuje majoritně nebo plně vlastněnou pobočku bankovní holdingové společnosti, podléhající adekvátnímu dohledu konsolidované banky v zemi své korporace.
Management zahraniční banky musí tvořit představenstvo, jehož členové mají hluboké znalosti bankovních aktivit. Alespoň dva ředitelé, kteří jsou fyzickými osobami musí být aktivní. Právnická osoba může vystupovat v řídicí funkci vedle ředitelů – fyzických osob, z nichž jeden musí být trvale hlášen v Arubě.
Jmenování ředitelů a členů představenstva podléhá schválení Centrální banky. Banky, které již si chtějí na Arubě zřídit Offshore pobočku (Typ A) musí plně splacené základní jmění ve výši nejméně 1 mil Arubských Florinů (560.000 USD ), nebo na takovou částku vydanou od mateřské banky bankovní garanci. Pokud je banka právnickou osobou založenou na Arubě, musí mít minimálně vydaný a složený kapitál ve výši 1 mil Arubských Florinů (560.000 USD ). Stanovy společnosti nesmí obsahovat klauzuli o možnosti, aby banka mohla nakoupit své vlastní akcie.Akcie banky musí být na jméno a mohou být prodány nebo převedeny pouze se schválením Centrální banky Aruby. Do jednoho roku od získání bankovní licence si banka musí zařídit trvalou kancelář v Arubě. V této kanceláři musí být vždy k dispozici úplný stav všech záznamů banky předepsaných zákonem.

Banky typu „A“ musí čtvrtletně podávat informace Bankou považované za nezbytné, aby se zhodnotila jejich likvidita a jejich roční finanční výkazy musí být auditovány externím účetním schváleným Centrální bankou. Banka typu B Banka typu „B“ je taková, která je minoritním holdingem bankovní instituce nebo bankovní holdingové společnosti, která nepodléhá dohledu konsolidované banky ze strany mateřského dohlížecího orgánu; nebo je to majoritně – nebo celkově vlastněná pobočka buď bankovní instituce nebo bankovní holdingové společnosti, nepodléhající dohledu konsolidované banky v zemi své inkorporace nebo podléhá dohledu konsolidované banky, který Centrální banka považuje za neadekvátní. Tento typ banky může také být majoritně nebo úplně vlastněn nebankovní organizací angažující se ve finančních aktivitách. Aby subjekt získal povolení jakožto banka typu „B“, musí předložit název banky s jasným určením identity mateřské nebo spjaté instituce, pakliže Banka neschválí jiný název.

Management musí tvořit představenstvo, jehož členové mají hluboké znalosti o bankovních aktivitách, a alespoň dva výkonní ředitelé, kteří musí být fyzickými osobami. Právnická osoba může vystupovat v řídicí funkci vedle ředitelů – fyzických osob, z nichž jeden musí být trvale hlášen na Arubě. Jmenování ředitelů a členů představenstva podléhá schválení Centrální banky Aruby. Banka typu „B“ musí mít v době inkorporace minimálně vydaný a složený kapitál ve výši 3 mil Arubských Florinů (1.685.000 USD ). Stanovy společnosti nesmí obsahovat klauzuli o možnosti, aby banka mohla nakoupit své vlastní akcie.Akcie banky musí být na jméno a mohou být prodány nebo převedeny pouze se schválením Centrální banky Aruby. Komerční bankovnictví se podstatně rozšířilo na Arubě během 70 let.

V Arubě byly založeny nové banky a zvýšil se počet poboček místních ale i zahraničních bank na ostrově. Mnohé banky jsou aktivní v mezinárodním Offshore bankovnictví a rovněž disponují trustovými, pojišťovacími a makléřskými divizemi a licencemi. Centrální banka prosazuje přísné předpisy týkající se založení a působení nových bank na Arubě, nicméně zahraniční banky přeci jen nabízejí určitou pružnost a flexibilitu, neboť Centrální banka neuvaluje omezení nebo předpisy ohledně požadavků na rezervy, kapitálové rezervy, výši úroků nebo transakce v zahraničních měnách.
Banky na Arubě využívají nízkého statutu zdanění příjmů a snížených daní vybíraných srážkou z dividend a zisku, jakož i osvobození od daní z kapitálových zisků. Založení banky na Arubě bude pro bankéře velmi problematické, ale rozhodně nikoliv nemožné. Podstatně výhodnější situaci mají již existující finanční, kapitálové nebo bankovní společnosti, které mohou deklarovat praxi a výsledky ve finančnictví.
Založení banky je poměrně nákladné a potenciální žadatele přijde podání žádosti, právní servis a založení společnosti na částku nejméně 30.000 USD. Úřady standardně vydají bankovní licenci do dvou měsíců. Mezi banky, které se etablovali na Arubě můžeme připomenout například ABN AMRO Bank, MeesPierson, Citibank, Banco di Caribe a Maduro&Curiels Bank.

About

Napsat komentář